Menu

 

Det går din støtte til

Når du støtter Alzheimerforeningens landsindsamling er du med til at gøre en forskel for de mange mennesker i Danmark, som lever med en demenssygdom tæt inde på livet.

 

En million mennesker i Danmark har enten selv eller kender et andet menneske med demenssygdom.

Det tal er stigende, og der er store skyggetal.

Det skyldes bl.a. lange ventetider på udredning; at mange fejlagtigt stadig tror, at demenssymptomer er naturlige følger af alderdom, og at symptomerne i de tidligere faser ofte er uspecifikke og kan ligne kendetegn på andre tilstande.

Samtidig er det desværre stadig ikke muligt at blive helbredt for demenssygdom. 

Men med den rette tidlige og personcentrerede indsats og behandling samt støtte, kan der gøres en stor forskel for livet med demens.

Din støtte går til demensforskning, forebyggelsesindsatser, aktiviteter målrettet demensramte og pårørende i hele landet samt støtte og rådgivning.


Alzheimerforeningen har en lang række tilbud, initiativer og indsatser, som bidrager til at skabe bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. 

 

Alzheimerforeningens rådgivning, Demenslinien
Alzheimerforeningen har siden 1995 drevet den landsdækkende gratis rådgivningslinie, Demenslinien.

Rådgivningen varetages af demensfaglige, og det er bl.a. muligt at få hjælp fra socialrådgiver, sygeplejerske, psykolog og jurist.

Demenslinien modtog over 5000 henvendelser sidste år (2021).

Demenslinien yder rådgivning per telefon, e-mail, chat, brevkasse og videosamtaler.

 

Aktiviteter lokalt

Det er vigtigt at inkludere og fastholde mennesker med demens i et aktivt liv. De fleste demenssygdomme indebærer nemlig, at den demensramte mister flere og flere funktionsevner. Men det kan ske langsommere, hvis man bl.a. holder hjernen aktiv, er social og bevæger sig.

Samtidig har det en positiv effekt på de pårørende, hvis de oplever stadig at kunne være del af fællesskaber.

Mennesker med demens og deres pårørende har dog en øget risiko for at isolere sig fra omgivelserne, fordi sygdommen vanskeliggøre social aktivitet. 

Derfor er Alzheimerforeningen til stede rundtom i landet med aktiviteter og netværk.

Vi har 13 lokalforeninger, 13 demensgrupper samt 2 rådgivnings- og aktivitetscentre: Demensfællesskabet Østjylland (DFØ) og Demensfællesskabet Fyn (DFF), som tilbyder aktiviteter og rådgivning til mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. 

Tilbuddene er f.eks.: Motionshold, madklubber, foredrag, temadage og kurser, pårørendegrupper, demenscaféer, udflugter, sociale arrangementer, læseklubber og sang.

 

Forskning
Alzheimerforeningen stiftede i 1996 en selvstændig og uafhængig forskningsfond, der støtter den danske demensforskning. 

For hvert bidrag Alzheimerforeningen modtager, går 10 % fast til forskningsfonden. 

Fonden støtter grundlæggende forskning i:

  • hvorfor demenssygdomme opstår
  • hvordan demenssygdomme forebygges
  • nye metoder til behandling og pleje

Derudover støtter Alzheimerforeningen ph.d.-projektet: ’Tættere på livet med demens’, der skal udfordre forståelse af demens.

Der er lavet masser af undersøgelser af, hvordan pårørende og fagfolk oplever, at demens påvirker et menneske. Men det er sjældent, at der bliver forsket i, hvordan mennesket med sygdommen oplever det selv.

Håbet er, at forskningen kan medvirke til en mere nuanceret forståelse af mennesker med demens og deres forståelse og oplevelse af sygdommen.

Forventningen er, at resultaterne fra studiet kan bruges af Alzheimerforeningen til at forbedre rådgivningen og tilbuddene til mennesker med demens, samt bruges som et indspark i den politiske debat.

 

Feriekurser
Vi afholder feriekurser for par, hvor den ene har en demenssygdom. Feriekurserne er en kombination af faglige indlæg om demenssygdomme og hvordan man tackler hverdagen samt kultur- og naturoplevelser og hyggeligt samvær med andre.

Feriekurserne er en enestående mulighed for at koble af fra hverdagen i hyggelige og trygge rammer gennem gode oplevelser med andre mennesker i samme situation. 

 

Pårørendekursus - "Sammen hver for sig"

Det kan være svært at skulle tage beslutningen om at leve sammen hver for sig. 

Derfor har vi et kursus for pårørende, der står netop i den situation. Kurset byder på foredrag, oplæg og muligheden for at tale med andre pårørende. 

 

Aktiv Højskole

Udover at motion, aktivitet og socialt samvær generelt er godt for sjæl og legeme, viser forskning, at det har en særlig gavnlig effekt på mennesker med en demenssygdom.

Aktiv Højskole er et fem dages højskoleophold målrettet tidligt diagnosticerede, som har lyst til at være aktiv sammen med andre med en demenssygdom.

Aktiviteterne er tilrettelagt på en måde, så mennesker med en demenssygdom kan deltage og blive ”oplivet” af det aktive højskolesamvær. 

 

Børn- og ungeindsats

Ungegrupper

At være ung og pårørende til en forælder med en demenssygdom kan være komplekst og meget sorgfuldt. Det er en hård periode ofte over mange år, hvor man gradvist mister mere og mere af sin forælder. Nogle oplever at skulle være forælder, for deres egen mor eller far.

Det kan være meget ensomt og psykisk belastende at gå med sine bekymringer og tanker alene. 

Derfor har Alzheimerforeningen en indsats over for unge. 

 

Ligepersoner - ung til ung

Med "Ligepersoner" kan unge kontakte andre unge, der står i samme situation og har (eller har haft) en forælder med demens, og derfor forstår mange af de dilemmaer, tanker og følelser, som man bærer rundt på. 

Det unge korps er i tæt kontakt med Alzheimerforeningens demensfaglige medarbejdere. 

 

UngeCamp

På "UngeCamp" samles unge med en forælder, der har demenssygdom. Der sættes fokus på, hvordan de unge tackler det at være ung samtidig med at have en forælder med en demenssygdom.

Campen dækker over forskellige demensfaglige oplæg, workshops og socialt samvær i trygge rammer.

 

Børnegrupper

At være barn og pårørende til en forælder med en demenssygdom kan være forvirrende. Formålet med børnegruppen, at børnene har et sted, hvor de kan møde og være sammen med andre børn i samme situation.

Vi kan se, at børnene får en vigtig oplevelse af, at de ikke er alene eller forkerte. De kan også lære af hinandens måder at tale om følelser på og blive bedre til at sætte ord på det, de oplever.

 

FamilieCamp

”FamilieCamp” er et weekendophold for familier med et eller flere hjemboende børn, og hvor en forælder har en demenssygdom. På campen er der fokus på, hvordan livet som børnefamilie påvirkes, når en forælder har en demenssygdom.

Deltagerne lærer forskellige mestringsstrategier ift. de udfordringer, sygdommen medfører, men også ift. de muligheder, man har for at kunne fortsætte hverdagen og have det godt sammen som familie.

Fagpersoner varetager fællessamtaler, gruppesamtaler, information og rådgivning. Samtidig er der en masse forskellige fællesskabende og sociale aktiviteter, så deltagerne har mulighed for at få et afbræk for sygdommen.

 

TænkeTank

Alzheimerforeningen har en Tænketank for at lade dem det hele handler om – mennesker med demens og pårørende – komme til orde i en debat, der oftest foregår i de politiske forhandlinger i kommuner, regioner og på Christiansborg.

Tænketanken danner dels rammen om de tanker, som mennesker, der rammes af en demenssygdom, gør sig – om sygdommen, om hverdagen, om samværet, om livet i går, i dag og i morgen.

Tænketanken giver således en mulighed for, at mennesker berørt af demens kan dele tanker med andre, der er i samme situation, men er også en ressource af tanker, som gør politikere og øvrige i stand til at se livet med demens med nye og åbne øjne.

 

Erindringsdans®

Erindringsdans® er et koncept, der er bygget op omkring minder og erindringer som et bidrag til at genopvække eller forstærke følelsen af personlig identitet og selvværd hos mennesker med demens.

Mennesker med demenssygdom har ofte relativ god hukommelse for episoder, der ligger tilbage i tiden. Ligesom motoriske færdigheder f.eks. dansetrin, forbliver i hukommelsen i længere tid. Derfor egner Erindringsdans® sig til mennesker med moderat til svær demenssygdom. 

Erindringsdans® igangsættes og varetages af en instruktør, der har gennemgået et kursus i Erindringsdans® af Alzheimerforeningen.

 

Politisk arbejde
Alzheimerforeningen taler demensramte og deres pårørendes sag over for politikere og myndigheder.

En væsentlig del af vores arbejde handler om at kæmpe for bedre vilkår for mennesker med demens og pårørende.

Når det handler om udredning og behandling af demenssygdom, aktivitetstilbud, pleje og omsorg af mennesker med demens, spiller det offentlige en afgørende rolle.

Kommunerne har en række opgaver, mens Folketinget vedtager de love, der former et liv med demens. 

Alzheimerforeningen afgiver løbende høringssvar til lovforslag, betænkninger og kommisionsrapporter.

 

Forebyggende indsatser - hjernesund

Omfattende forskning viser, at et ud af tre demenstilfælde kan forebygges - men det er ny viden for op mod halvdelen af danskerne.

Derfor har Alzheimerforeningen lanceret en landsdækkende oplysningskampagne, Projekt Hjernesund, som gennem en online test skal oplyse danskerne om, at det er muligt selv at gøre noget for at holde sin hjerne sund og forebygge alvorlige demenssygdomme. 

 

Demensvenner og demensvenlighed

Ifølge vores medlemmer i Alzheimerforeningen er den største hindring for at leve et godt liv med demens manglende viden om demenssygdomme hos venner, familie og i lokalsamfundet.

Derfor har vi Demensven-initiativet, hvor vi klæder den danske befolkning på med viden om demenssygdomme og demensvenlighed.

For mennesker med demens bliver det tryggere at færdes i (lokal)samfundet, når de ved, at der er Demensvenner, som kan møde dem med forståelse og en hjælpende hånd. Og jo længere tid mennesker med demens kan færdes trygt, desto længere tid kan de bibeholde en aktiv livsstil, hvilket har positiv indflydelse på sygdommens udvikling.

 

Demensvenlige gåfællesskaber i samarbejde med DGI

På tværs af Danmark sætter Alzheimerforeningen og DFI fokus på at få flere mennesker med demens og deres pårørende til at røre sig sammen med andre i demensvenlige gåfællesskaber. Målet er at øge livskvaliteten og holde både hjerne og krop frisk med samværet i centrum.

 

Aktivitetsvenner

Selvom man har en demenssygdom, forsvinder ens interesser, sociale behov og ønsker om et meningsfyldt og aktivt liv ikke.

Men sygdommen sætter ofte en stopper for, at man selv kan dyrke det, man holder af.

Med Aktivitetsvenner mødes frivillige og mennesker med demens over meningsfulde aktiviteter. Det kan være raske gåture, kreative aktiviteter, madlavning eller gode snakke over en kop kaffe.

På den måde formår man som person med en demenssygdom at opretholde et socialt fællesskab og aktivitet, samtidig med at den pårørende får lidt fleksibilitet ind i hverdagen.

 

Digitale demensfællesskaber

De digitale demensfællesskaber er for mennesker med demens og deres pårørende. Det er et tilbud, hvor de umiddelbart efter diagnosen er stillet, kan få brugbar viden om deres situation, indgå i et fællesskab med ligestillede og blive introduceret til lokale demenstilbud.

På et informationsmøde møder familierne en af Alzheimerforeningens demensfaglige rådgivere, som fortæller om muligheder og veje til et godt hverdagsliv med demens. Der lægges blandt andet op til, hvad man selv kan gøre, når man får en demensdiagnose, og hvordan kan man håndtere det som familie.

Efterfølgende får man mulighed for at deltage i onlinemøder, hvor man kan høre mere om demens - blandt andet fra en der selv lever med sygdommen - og møde de lokale demenskoordinatorer, som fortæller om de tilbud, der er i kommunen. 

 

Bisidderkorps

Alzheimerforeningen tilbyder mennesker med demens og/eller deres pårørende at få en bisidder med til møder med f.eks. socialrådgiveren, visitatoren, lægen eller plejehjemmet.

Alle vores bisiddere har viden om demens og har gennemført et bisidderkursus. Bisidderne kender til de særlige problemstillinger, der kan opstår for mennesker med demens og pårørende.


Sådan bliver pengene brugt:

 

Alzheimerforeningens formål er at være tilstede og synlig med anerkendelse, opbakning, tilbud om hjælp og gode råd, relevant og vedholdende politisk interessevaretagelse, engagerende og inkluderende folkeoplysning samt målrettet fundraising til forskning og forbedring af demensindsatsen.

 


 

Vil du være med til at ændre disse fakta:

  • I Danmark lever ca. 87.000 mennesker med en demenssygdom.
  • Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom.
  • En million danskere har enten selv, eller kender et andet menneske med demens.
  • I 2035 forventes antallet af mennesker med demens over 65 år at vokse til mere end 134.000.
  • De totale omkostninger ved demenssygdom i Danmark beløber sig til mere end 20 milliarder kr. om året.
  • Demens er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark.
Har vi ringet til dig?
Er du i tvivl om det er os der har ringet til dig?

Er du i tvivl om det er Alzheimerforeningen der har kontaktet dig, eller har du spørgsmål eller kommentarer til vores opkald eller sms, er du velkommen til at henvende dig på 39 40 04 88 eller sende os en mail: post@alzheimer.dk

Demensvenlige gåfællesskaber
Demensvenlige gåfællesskaber i samarbejde med DGI

Fysisk aktivitet i samvær med andre har stor betydning for mennesker med demens. Derfor har Alzheimerforeningen i samarbejde med DGI opstartet en række gåfællesskaber flere steder i landet. 

Bliv Demensven
Bliv Demensven og ræk hånden ud til personer med demens

En Demensven er en person, der har sagt ja til mere viden om demens. En Demensven rækker hånden frem, hvis han eller hun møder et menneske med demens – for eksempel i opgangen, i butikken, på arbejdspladsen eller der, hvor personen med demens måske er kommet på afveje eller har brug for hjælp.

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Alzheimerforeningen har gjort SOSU H-elever klogere på demens
8. december 2023
Alzheimerforeningen har gjort SOSU H-elever klogere på demens
Eleverne på SOSU H er gennem syv eftermiddage blevet undervist i demenssygdomme.
Mødestedet bliver bevaret - Det kan vi takke lokale ildsjæle for
13. november 2023
Mødestedet bliver bevaret: Det kan vi takke lokale ildsjæle for
Lokale ildsjæle fra Alzheimerforeningen bryder med sparetendens.
Frivilligdagen 2023: Hvordan klæder vi vores frivillige bedst muligt på?
6. november 2023
Hvordan klæder vi vores frivillige bedst muligt på?
Lørdag 29. oktober blev foreningens frivillige hyldet ved den årlige Frivilligdag i Nyborg
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Søndag d. 10. december
Kl. 13:00
Kør med Kongernes Heste ud i den grønne skov i Nødebo.
3480 Nødebo pr. Fredensborg
I overmorgen onsdag den 25. maj kl. 13 er der 2 ledige pladser til en tur med hestevogn.
Søndag d. 10. december
Kl. 14:00
Café HUSK
2650 Hvidovre
Ældre Sagen Hvidovre inviterer til hygge og samvær for mennesker med demens og deres pårørende
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Forstå Demens - Bliv klog på demens
Forstå Demens - Bliv klog på demens
Køb og støt
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
Køb og støt
Ida demensdukke
Ida demensdukke
Køb og støt
Katten Billy - demenskat
Katten Billy - demenskat
Køb og støt
Handyman - Demensvenlige magnetiske puslespil
Handyman - Demensvenlige magnetiske puslespil
Køb og støt
Mulepose med små Demensven hjerter
Mulepose med små Demensven hjerter
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Køb og støt
Solsikkesnor – internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikkesnor – internationalt symbol på usynlige handicap
Køb og støt
Idas morfar har en sygdom
Idas morfar har en sygdom
Køb og støt