Menu

Egedal Lokalforening                                                                                                                     

Ordinær generalforsamling 30. marts 2023

 

  1. Valg af dirigent og referent

       Kaj blev valgt som dirigent Bo som referent

 

  1. Formandens beretning om lokalforeningens virke

Flemming startede med at beklage at formanden, vi valgte på sidste ekstraordinære generalforsamling, desværre af personlige årsager havde været nødt til at give hvervet fra sig,

Arbejdet i lokalforeningen er opdelt i tre dele:

                                     En borgerrettet del

                                      En politisk del

                                     En social del

I den sociale del kører Café Husker Du, Candlelight dinner og Motionsholdet alle fint. Dog er der plads til flere på motionsholdet.

Politisk har vi haft et par møder med Birgitte Neergaard Kofoed og hun er gået ind i flere af de punkter vi har bragt på banen. Inden disse møder prøver vi at samle repræsentanter for de pårørende på plejehjemmene, så vi er bedst muligt opdateret på, hvad der rør sig.

Den borgerrettede del består bl.a. af foredrag. som vi afholder i forbindelse med Huskeugen, i forbindelse med generalforsamlingen og andet.

Indsamlingen i forbindelse med Huskeugen bliver i år en husindsamling, og vi håber på mange indsamlere, også i Egedal.

Slutteligt blev der takket for de donationer foreningen i årets løb har modtaget.

 

  1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Flemming fremlagde regnskabet som blev godkendt. Hvis det ønskes, kan man rekvirere regnskabet ved at skrive til: safirvej@webspeed.dk

                                                           

  1. Orientering om landsforeningens virke.

Der blev vist en video, hvor landsformanden, Birgitte Vølund, fortalte om foreningens aktiviteter.

 

  1. Behandling af fremsendte forslag

Ingen forslag var modtaget.


  1.  Valg af formand.

Ingen meldte sig så Flemming Ignjatovic stillede op til endnu en periode. Han pointerede, at hvis ingen kandidater har meldt sig inden september, vil der blive indkaldt til møde om foreningen eventuelle ophør.


  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Alice Pedersen og Jonny Møller blev valgt.  


  1. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år

Lisbeth Gille blev valgt.


  1. Eventuelt

Der blev udtrykt utilfredshed med at beboerne på det nye plejehjem er udstyret med en nøglebrik, som de dels har vanskeligt ved at bruge og dels koster den nette sum af 2.200 kr. såfremt den bliver væk.

Flemming oplyste at sidste åbningsdag i caféen inden sommerferien er 24. april, mens vi den 8. maj tager på bustur.

Han reklamerede endvidere for årets Demensråd, der afholdes i Middelfart den
13. maj.

Alle medlemmer er velkomne, dog er transporten for egen regning. Sidste tilmeldingsfrist er 11/4.

 

Bo Ørneborg

Sekretær

Beretning 2022

 

Som bekendt trådte jeg tilbage som formand på sidste års generalforsamling, idet jeg blev valgt som menigt bestyrelsesmedlem og senere konstitueret som formand, indtil en ny formand var fundet.

Glad var jeg da også, da vi på en ekstraordinær generalforsamling den 8. juni fik valgt Karen Bang Madsen som formand.

Desværre varede det kun til starten af januar, hvor Karen måtte meddele, at hun af personlige årsager ønskede at træde tilbage ved førstkommende generalforsamling, ligesom hun gerne ville friholdes for formandshvervet indtil generalforsamlingen, men fortsætte i bestyrelsen.

Bestyrelsen tog med beklagelse hendes anmodning til efterretning og konstituerede atter mig som formand indtil generalforsamlingen i dag.

Her står vi så, hvor vi begyndte, idet jeg stadig ønsker at blive afløst som formand. Nu skal jeg naturligvis ikke foruddiskontere, hvad der måtte blive besluttet under dagsordens punkt om valg af formand, men da der endnu ikke har meldt sig nogen kandidat frygter jeg det værste, da også flere af bestyrelsesmedlemmerne ønsker at blive afløst.

Og hvad er så det værste? Ja i min, og den siddende bestyrelses øjne, er det at vi kan komme til at måtte nedlægge foreningen, hvilken vi synes er ærgerligt.

Men det kan altså blive konsekvensen, hvis vi ikke finder nye kræfter til at tage over.

 

Og så til beretningen:

I lokalforeningen opdeler vi vores arbejde i 3 dele:

                         En borgerrettet del

                         En politisk del og

                         En social del

Vi starter med den sociale del:

 

Café Husker Du kører i bedste velgående.

Vi har i 2022 haft 16 åbningsdage sluttende med en julefrokost i Damgårdsparken og en busudflugt til Gilleleje på vejen. Udflugten sluttede dog lidt problematisk med både ambulance og politi. Der skete det, at da vi skulle gå om bord i bussen i Gilleleje, blev 2 af vore gæster væltet omkuld af en fremmed bus. Den ramte dem imidlertid ikke direkte, men forskræk­kelsen gjorde, at faldt omkuld på fortovet.
De var begge chokerede, men kom heldigvis ikke alvorligt til skade. Vedkommende der blev kørt til hospitalet slap nok lettest over skaden, idet hun blev udskrevet samme aften, mens den anden person havde pådraget sig en læsion i hofteskålen og måtte døje en tid indtil det lægedes. – Indtil denne hændelse havde vi en fin dag med en dejlig frokost på Hotel Gilleleje Strand.  –  Turen var delvist sponseret af Bentes Fond.

 

Cndlelight Dinner kører også fint.

På grund af Coronaen havde vi i beretningsåret kun 5 arrangementer, hvor der blev serveret god mad på veldækkede borde med god musik som akkompagnement.

 

Klub Husker Du

Motionsholdet mødes stadig i sundhedscentret tirsdag og lørdag. Vi er kun 7 deltagere i alt og vi både hygger os samtidig med, at vi får god motion hver gang.
Men ærlig talt, kan vi ikke gøre det lidt bedre. Som Poul Nyrup altid sagde.

Videnskaben siger at motion for en demensramt bevirker at progressionen i sygdommen forsinkes, hvilket må være sød musik i ørerne på de demensramte familier.

Vi håber derfor at se nogle flere på holdet og husk på, at kommunen stiller et helt fitnesscenter gratis til rådighed for os.

Madholdet har vi endegyldigt opgivet. Det tog Coronaen livet af.

 

 Den politiske del

 Den består af, at vi et par gange om året har et møde med formanden for Ældre- og sundhedsudvalget, der nu er et af vores medlemmer, Birgitte Neergaard Kofoed.

På det seneste møde drøftede vi overgangen fra Engbo og Solkrogen til Hyrdevænget.

Det ser ud til at være landet rimeligt, men selve forløbet var jo desværre ikke  for kønt.

Vi drøftede også problemet med, at kommunen fortsat ikke har fået lavet en egentlig demensstrategi, som jo var en del af regeringens demenshandlingsplan. Birgitte Neergaards meddelte at hun arbejdede på sagen, hvilke er en positiv udvikling, da den tidligere formand var afvisende overfor en demensstrategi.

Vi drøftede også plejehjemtilsynene, hvor vi bl.a. er utilfredse med at u-varslede besøg varsles et par dage i forvejen, endvidere foreslår vi ,at tilsynsfolkene altid skal spørge en pårørende ved et tilsynsbesøg, og at denne pårørende bør være valgt til opgaven af de øvrige pårørende. Vi har set tilsynsrapporter, at man i stedet har spurgt en af beboerne.

Endvidere erindrede vi hende om, at hendes forgænger lovede os at arbejde for at Amaliestien blev lavet som en Huskesti. Til vores store glæde fik vi på det seneste møde oplyst, at det ser ud til at blive en realitet.

Vi drøftede også et gammelt ønske om, at den demensrådgiver man får tildelt lige efter udredningen kunne følge familien hele vejen, også efter flytning til plejehjem. Birgitte Neergaard oplyste, at det kan man gøre allerede i dag. Så tag det til efterretning, hvis I skulle få brug for det.

Inden disse møder med Birgitte Neergaard prøver vi at samle repræsentanter for de pårørende på plejehjemmene, så vi kan være opdateret på, hvad der rør sig.

 

Den borgerrettede del

Denne del består af oplysende foredrag om demens for alle interesserede borgere.

Og her er Huskeugen en vigtig del.

I 2022 arrangerede vi selv Huskeugen, idet ingen andre ønskede at bidrage. Vi havde et velbesøgt arrangement med en advokat, der fortalte om fremtidsfuldmagter og lignende og vi havde et foredrag med Vibeke Drewsen Bach, der fortalte om Demensrejsen fra Jorden til Månen. Derudover gik Candlelight dinner også ind i programmet.

Vi har igen kontakt til Seniorrådet og regner med at arrangerer Huskeugen 2223 sammen med dem.

Huskeugen slutter med Alzheimerforeningens landsindsamling om lørdagen .

I 2022 blev resultatet desværre ret beskedent i forhold til, hvad vi tidligere har samlet ind, nemlig 4.410 kroner. Vi har tidligere været oppe på næsten 20.000
På landsplan gav indsamling omkring 1,5 mill. kroner.

I år er indsamlingen flyttet til søndag den 24. september og det bliver nu en hus-indsamling, hvor vi tidligere kun måtte samle ind på gaden. Jeg skal opfordre til ,at man tager en tjans som indsamler, så vi får forbedret resultatet for Egedal betydeligt.

Ud over i Huskeugen har vi altid, som vi også har i aften, et foredrag i forbindelse med vores generalforsamling.

 

Donationer

 I beretningsåret har vi med tak modtaget 8.500 kr. fra Bente Doris Pedersen, Peter Petersen, Sandal og Eva og Carl Emil Mortensens Fond, som et tilskud til vores busudflugt.

Og så fik vi en flot donation fra Lions Club, der i anledning af deres 50 års jubilæum havde en større uddeling. Vi fik tildelt 15.000 kr.

Vi siger mange tak for disse donationer

Derudover modtog vi et tilskud fra §18 på 34.500 kr.

 

Tak for denne gang

Sidste år sluttede jeg min beretning med at sige, at det var min sidste som formand.

Sådan blev det altså ikke, da I også har måttet høre på mig i dag.

Jeg håber at vi under pkt. 6 får valgt en ny formand for foreningen.

Jeg ved af egen erfaring, at hvis man er midt i et forløb med en demensramt ægtefælle, er det svært at tænke på ret meget andet.

Men omvendt gik jeg alligevel selv i gang, da jeg var i samme situation, og jeg erfarede, at det egentlig var en god adspredelse, at have noget andet at se til, ved siden af pasningen af en syg kone.

Det hjalp mig endvidere utrolig meget i sorgprocessen efter hendes død.

For vi ikke valgt en formand i aften, stiller jeg mig gerne til rådighed endnu engang, men får vi ikke en kandidat på banen inden for et halvt år, må vi mødes igen og tale om foreningens fremtid. For i september, skal vi planlægge et nyt forenings-år med reservationer og ansøgning om §18 midler. mv. Og det vil jeg ikke kunne gøre med en viden om, at jeg definitivt træder tilbage ved næste års generalforsamling.

 

Skulle der være en eller flere i aften, der måske kunne tænke sig at tage over, kunne I lade jer vælge ind i bestyrelsen om menigt medlem, og på den måde få indblik i arbejdet.

Jeg håber imidlertid på, at foreningen består også til januar, hvor vi kan fejre 10 års jubilæum i Café Husker Du.

I dag vil jeg slutte beretningen med at sige tak til alle vore frivillige, som gør en stor indsats for foreningen.

Men blandt de frivillige er der også folk, som bebuder deres afgang.

Så meld jer gerne som frivillig eller kig jer omkring i jeres bekendtskabskreds, måske er der en, der vil være vores nye frivillige.

Men endnu  engang en stor tak til alle de frivillige vi har, uden jer var der ingen forening og også en stor tak til alle musikanter og andre, der for et beskedent honorar har bridraget til underholdningen i caféen og ved Candlelight dinners.

Tak også til vore demenskonsulenter, med hvem vi har et meget fint samarbejde, og tak ikke mindst til mine bestyrelseskolleger for godt og loyalt samarbejde.

Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingens behandling og forhåbentlige godkendelse, ligesom jeg håber at se en eller flere kandidater, når vi når til punktet valg af formand.

Senest opdateret d. 29. september 2023
Støt os
Har vi ringet til dig?
Er du i tvivl om det er os der har ringet til dig?

Er du i tvivl om det er Alzheimerforeningen der har kontaktet dig, eller har du spørgsmål eller kommentarer til vores opkald eller sms, er du velkommen til at henvende dig på 39 40 04 88 eller sende os en mail: post@alzheimer.dk

Demensvenlige gåfællesskaber
Demensvenlige gåfællesskaber i samarbejde med DGI

Fysisk aktivitet i samvær med andre har stor betydning for mennesker med demens. Derfor har Alzheimerforeningen i samarbejde med DGI opstartet en række gåfællesskaber flere steder i landet. 

Bliv Demensven
Bliv Demensven og ræk hånden ud til personer med demens

En Demensven er en person, der har sagt ja til mere viden om demens. En Demensven rækker hånden frem, hvis han eller hun møder et menneske med demens – for eksempel i opgangen, i butikken, på arbejdspladsen eller der, hvor personen med demens måske er kommet på afveje eller har brug for hjælp.

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Mødestedet bliver bevaret - Det kan vi takke lokale ildsjæle for
13. november 2023
Mødestedet bliver bevaret: Det kan vi takke lokale ildsjæle for
Lokale ildsjæle fra Alzheimerforeningen bryder med sparetendens.
Frivilligdagen 2023: Hvordan klæder vi vores frivillige bedst muligt på?
6. november 2023
Hvordan klæder vi vores frivillige bedst muligt på?
Lørdag 29. oktober blev foreningens frivillige hyldet ved den årlige Frivilligdag i Nyborg
Højere risiko for at udvikle demens blandt brugere af medicin mod mavesår
13. oktober 2023
Højere risiko for at udvikle demens blandt brugere af medicin mod mavesår
Ny dansk forskning viser en større risiko for at få en demenssygdom for personer, der har taget medicin mod mavesår og mavesyre. Der kan dog ikke udledes nogen årsagssammenhæng endnu.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Torsdag d. 30. november
Kl. 14:00
Demensvenlig sangeftermiddag
2200 Kbh N
De Gamles Bys Kirke på Nørrebro - torsdage 14 - 14.45
Torsdag d. 30. november
Kl. 17:00
Åben telefonrådgivning
4700 Næstved
Åben rådgivning pr telefon hver torsdag mellem 17-19 på 55 88 21 00 og tal med Næstved kommunes demens- og psykiatri-specialister.
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Forstå Demens - Bliv klog på demens
Forstå Demens - Bliv klog på demens
Køb og støt
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
Køb og støt
Ida demensdukke
Ida demensdukke
Køb og støt
Katten Billy - demenskat
Katten Billy - demenskat
Køb og støt
Handyman - Demensvenlige magnetiske puslespil
Handyman - Demensvenlige magnetiske puslespil
Køb og støt
Mulepose med små Demensven hjerter
Mulepose med små Demensven hjerter
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Køb og støt
Solsikkesnor – internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikkesnor – internationalt symbol på usynlige handicap
Køb og støt
Idas morfar har en sygdom
Idas morfar har en sygdom
Køb og støt