Menu

Referat af Generalforsamling 2021

Generelforsamling for Alzheimerforeningens lokalforening for København, Frederiksberg og omegnskommunerne.

Dato: 6 oktober 2021 

1. Valg af dirigent og referent

Henrik Bonné blev valgt til dirigent, og Hakon Mosbech blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke var indkaldt med det vedtægtsmæssigt foreskrevne varsel på tre uger, men derimod en dag for sent.

På baggrund af det talstærke fremmøde anså dirigenten fejlen ved indkaldelsen som værende ubetydelig. Da fejlen således ikke kunne antages at have påvirket mødedeltagelsen, anså dirigenten generalforsamlingen som værende lovlig og beslutningsdygtig. Der var fra forsamlingen ingen bemærkninger hertil.

2. Formandens beretning om lokalforeningens virke i det (de) forløbne år.

Formanden Laust Sørensen fremlagde den følgende beretning.

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Laust Sørensen, næstformand Mona Ulsted, kasserer Kristiane Thaysen, Kenneth Steen Green, Frederik Holm, Susanne Kaagaard og Børge Hede.                  Suppleant: Lillan Albeck, Hakon Mosbech, Jan Diemer og Tove Poulsen.

Vores bogholder stoppede da regnskabet overgår til Hovedforeningen, derfor har Kristiane overtaget den daglige kassekladde og kassererposten.

I årets løb har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder.

Kort efter generalforsamlingen valgte Børge Hede at udtræde af bestyrelsen. Hakon Mosbech overtog pladsen efter Børge Hede.                                                            Formanden har repræsenteret bestyrelsen i Hovedbestyrelsen ved 5 møder og 2 Demensråd og 2 lokalformandsmøder i Odense og Middelfart.

I 2020-2021 er der på grund af Covid 19 forsamlingsforbud afholdt 3 bestyrelsesmøder heraf et virtuelt.

Af personlige grunde trak Lillan Albeck sig fra bestyrelsen i sommeren 2020.

Formanden er fortsat repræsenteret i hovedbestyrelsen og flere bestyrelsesmedlemmer deltager i lokalforeningsmøder.                                                                      

Lokalforeningen har deltaget i oplysende arrangementer og seniordage i København, på Frederiksberg og i omegnskommunerne Ballerup, Lyngby, Rødovre og Birkerød. Endvidere foredrag med Frederik Lindhart i Herlev. Vi deltager for at sprede viden om Alzheimerforeningens tilbud til mennesker med demens og deres pårørende.

Pusterummet i Lyngby, er et tilbud til pårørende til demensramte. Ud over 12 månedlige møder i Pusterummet, har vi afholdt 12 middage, også for pårørende, i Madklubben.      

Indsamlingsdagene i 2019 og 2020 og 2021 forløb rigtig godt. Tak til jer alle for en stor indsats.     

Rådgivnings- og aktivitetscentret i Hvidovre, Glostrup, Albertslund og Ishøj er ophørt som fælles projekt. Hvidovre fortsætter med Daghøjskolen på Vestegnen, Laust repræsenterer foreningen i styregruppen. Vi har støttet daghøjskolen med 15.000 kr. til et kunstprojekt på Arken. Det er afsluttet efter 8 fantastiske gange på Arken. Der blev malet, grinet og hygget.                                                                                                                                                       

Laust repræsenterer fortsat foreningen som bestyrelsesmedlem i Højdevangs Sogns Plejehjem som står foran en større omdannelse til demensplejehjem, som et af Københavns Kommunes 5 demenscentre.

Børn og ungegruppen v/ Susanne Kaagaard ”Tid til at være ung” er afsluttet i december 2019. Rapporten til Tryg, som bevilgede pengene, er under udarbejdelse. Der er meget fine evalueringer fra deltagerne.

I Ballerup forsøger vi at oprette en demensgruppe.

I Gentofte kommune har vi sammen med Gentofte Provsti dannet et demensfælleskab, som holder mandagscafe for mennesker der lider af demens og deres pårørende. Cafeen afvikles hver mandag kl. 16-18 i messiaskirkens cafe, som et tilbud til medlemmer af Alzheimerforeningen uanset bopæl. For deltagelse henvendelse til Laust Sørensen 40149908.

Vi har deltaget i demensdage, arrangeret af Videncenter for demens, det er vigtigt med inspiration.

På Frederiksberg, hvor lokalforeningen blev aktiv for 1½ år siden, er samarbejdet med sundhedscenter og øvrige patientforeninger givtigt. Mona Ulsted repræsenterer alle patientforeninger i Frederiksberg Frivillighedsforum.

I efteråret blev der arrangeret en temadag på Frederiksberg under titlen: ”Du er ikke alene” Formålet med dagen var at give pårørende mulighed for at finde tilbud om pårørendefælleskaber og blive klogere på egne rettigheder. 170 mennesker især pårørende deltog i temadagen, som blev afviklet i september 2019. Formålet med dagen var at give pårørende mulighed for at gå på opdagelse i tilbud om pårørendefællesskaber præsenteret af mange organisationer i 18 boder. Tre oplægsholdere fortalte om at være pårørende. Spændende oplæg der medførte mange spørgsmål og debat. En rigtig god dag.   Mona Ulsted fik Frederiksbergs frivilligpris for arrangementet.

I 2020-2021 har vi støttet:

Kunstprojekt på Arken for mennesker med demens og pårørende.

Daghøjskolen i Hvidovre til køb af jukeboks.

Musikalsk underholdning på plejecenter i Ishøj.

Et fodbold reminiscens på foreløbig to plejecentre.

Udvikling af podcast til unge pårørende.

Pusterummet i Lyngby til bustur og kursus for demensvenneinstruktører.

Lokalforeningen har medvirket til visning af filmen: Det er ikke slut endnu. En film tænkt som oplæg til debat om forholdene på danske plejecentre. Vi medvirkede i Grand bio og i Ballerup.

Mona Ulsted deltager i et udvalg, nedsat af Gladsaxe kommune for pleje- og demensboliger og hjemmepleje. Opgaven er at komme med anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Kassereren Kristiane Thaysen fremlagde årsregnskabet for 2020 til godkendelse. På grund af COVID-19 restriktionerne har aktivitetsniveauet, og dermed udgifterne, været lavere end planlagt. Derfor udviser regnskabet et overskud på 110.869 kr., så lokalforeningen nu har en egenkapital på 522.447 kr. Det er bestyrelsens plan at øge aktiviteterne, og nedbringe egenkapitalen. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Orientering om landsforeningens virke.

Lokalforeningens næstformand Mona Ulsted orienterede om landsforeningens virke med udgangspunkt i formand Birgitte Vølunds beretning.

Først noget om Alzheimerforeningens arbejde (side 3 i beretningen)

 • Et vigtigt område er Oplysningskampagner/pressekontakt. Vi har i de seneste år virkelig markeret vores synspunkter på sociale medier og i pressen, og vi bliver hørt.
 • Samarbejde med kommuner, regioner- samarbejde på nationalt og internationalt niveau
 • Rådgivningen
 • Forskning i demens og formidling af resultater
 • Den årlige indsamling, som i 2021 indbragte 1,75 mio
 • Lidt tal: 90.000 lever med demens i DK i dag (side 7)
 • 000 er nære pårørende – flere hvis vi tæller venner, bekendte og naboer med
 • I 2040 forventes 150.000 mennesker at have demens

På grund af coronaen tog foreningen flere digitale initiativer. (side 9)

 • Rådgivningen fik fra efteråret 2020 også mulighed for videosamtaler
 • Der blev etableret digitale aktivitetshold – dvs. træning i eget hjem for demensramte og deres pårørende.

Flere tal (side 10):

 • Demenslinjen har haft stigning fra 2019 til 2020 på 64%. Årsagen til stigningen er selvfølgelig corona og henvendelserne handlede i høj grad om besøgsrestriktioner på plejehjem og nedlukning af aktiviteter i kommunerne.
 • 500 medlemmer og demensvenner
 • 500 frivillige

Vigtige resultater i løbet af året (side 12):

 • Marts 2020: En landsdækkende undersøgelse viser, at kommunerne er sent ude med kontakt til demensramte og deres pårørende efter diagnose. Dette selv om henvendelse fra kommunen helst skal ske inden for de første to uger efter diagnosen. Hver 5. familie blev aldrig kontaktet af kommunen
 • November: Rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse viser, at under coronaen er det fysiske helbred forværret hos hver 3. hjemmeboende demensramte.
 • Pårørende er blevet hårdt belastede: hver anden oplevede at have fået sit mentale helbred forringet

Hvad arbejder foreningen især med i 2021 (side 19):

 • Få gang i tilbud (efter coronaen)
 • Lægge politisk pres for bedre demensindsats, herunder bedre normeringer på plejecentre
 • forstærket forebyggelse
 • tilbud til familier, hvor der er demensdiagnose (demenspakke)

Op til KV og RV 21 har vi alle mulighed for at stille spørgsmål og krav til de lokale politikere, bl. a. om normeringer på de lokale plejehjem.

Til sidst byggede Mona bro til lokalforeningen:

 • Vi vil fortsat udbygge og igangsætte lokale initiativer, bl.a. vil vi i København satse på et samarbejde med kommunen om at etablere Aktivitetsvenner. Aktivitetsvenner er et ret nyt initiativ i Alzheimerforeningen, som i øjeblikket afprøves i tre kommuner uden for vores område: En demensramt matches med en frivillig demensven. De aftaler, hvad de vil foretage sig sammen, fx gå en tur, se en udstilling, lave mad sammen….
 • Et andet initiativ, som vi havde på tegnebrættet lige inden coronaen, er foredrag/møder for medlemmer. Det kunne vi selvfølgelig ikke gennemføre i 2020 eller i starten af i år, men 1. november gennemfører vi det første arrangement i De Gamles By med Vibeke Drevsen Bach, som har arbejdet med demens i mange år. Titlen på foredraget er: ”Kan man blomstre med demens. En demensrejse fra jorden til månen

5. Behandling af fremsatte forslag

Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af formand for lokalforeningen.

Mona Ulsted blev valgt enstemmigt til ny formand for lokalforeningen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Laust Sørensen, Kristiane Thaysen og Hakon Mosbech blev valgt enstemmigt til bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Op til tre suppleanter vælges for 1 år

Kenneth Green blev valgt enstemmigt til suppleant.

8. Eventuelt

Der var lejlighed til spørgsmål og bemærkninger.

Mona Ulsted takkede Laust Sørensen for hans indsats som formand for lokalforeningen og for godt samarbejde.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

             

                                                                                                                                                                                                       

Senest opdateret d. 09. november 2021
Støt os
7 gode råd
7 gode råd

Få 7 gode råd til hvordan du hjælper et menneske med demens

Deltag i forskningsforsøg
Deltag i forskningsforsøg

Vær med til at skabe ny viden om Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme

Skattefradrag for din donation
Få skattefradrag for din donation

Her kan du udfylde oplysninger - så du kan få fradrag for din donation

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
”Helt i vores mors ånd”
30. november 2021
”Helt i vores mors ånd”
Familien Haaning donerer 34.660 kr. til Alzheimerforeningen, efter at have samlet ind ved åbningen af bilmuseet Haaning Collection i Bagsværd. Et museum der er skabt i ånden af deres mor og hustru, som døde af Alzheimers sygdom i 2007.
Alzheimerforeningen med til at hylde SOSUer i portrætserie
26. november 2021
Alzheimerforeningen med til at hylde SOSUer i portrætserie
Kendte og ukendte danskere udstiller deres taknemmelighed for SOSU’ernes arbejde. Portrætserien #taksosu sker i samarbejde mellem Danske SOSU-skoler og Alzheimerforeningen, Dansk Handicap Forbund, Scleroseforeningen og Ældre Sagen.
Lokale stemmer sætter ord på bekymringer om plejehjem
10. november 2021
Lokale stemmer sætter ord på bekymringer om plejehjem
Læs hvad der skrives om din kommune i de mere end 100 input, Alzheimerforeningen har fået.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Mandag d. 06. december
Kl. 00:00
På tur i Nordsjælland
3400 Hillerød
Aktivitet og fællesskab for personer under 70 år med demens
Mandag d. 06. december
Kl. 00:00
Mindfulness-kursus for pårørende
2650 Hvidovre
På mindfulness-kurset træner vi sindet med simple øvelser, som kan være med til at øge dit velvære. Du vil lære forskellige øvelser, som du kan bruge til håndtering af hverdagens små som store udfordringer.
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Demensven øreringe - sølv
Demensven øreringe - sølv
Køb og støt
Få det bedste ud af livet med demens
Få det bedste ud af livet med demens
Køb og støt
Morfar kan ikke længere huske
Morfar kan ikke længere huske
Køb og støt
"For hjertet glemmer aldrig..."
"For hjertet glemmer aldrig..."
Køb og støt
"Jeg ser dig stadig"
"Jeg ser dig stadig"
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
I min familie er vi alle sammen døende
I min familie er vi alle sammen døende
Køb og støt
Skriveterapi for pårørende
Skriveterapi for pårørende
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt