Menu

Referat af Generalforsamling 2022

Generelforsamling for Alzheimerforeningens lokalforening for København, Frederiksberg og omegnskommunerne.

Referat af Generalforsamling 22. marts 2022

 

 1. Valg af dirigent og referent

Henrik Bonné blev valgt til dirigent, og Hakon Mosbech blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det vedtægtsmæssigt foreskrevne varsel på tre uger.

 

 1. Formandens beretning om lokalforeningens virke i det forløbne år.

Formanden Mona Ulsted fremlagde den følgende beretning.

Beretningen dækker både aktiviteter, der allerede er gennemført, og aktiviteter, som vi har arbejdet med at få gennemført i den kommende periode.

Valg:

På generalforsamlingen 6. oktober 2021 blev følgende valgt:

Formand: Mona Ulsted.

Bestyrelse: Laust Sørensen, Hakon Mosbech, Kristiane Thaysen, Pia Johnsen Nielsen, Jan Diemer og Susanne Kaagaard

Suppleant: Kenneth Green

Konstituering:

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Næstformand: Laust Sørensen

Kasserer: Kristiane Thaysen

Sekretær: Hakon Mosbech

Ann Friis Olsen har været associeret bestyrelsen siden generalforsamlingen og deltaget i bestyrelsesmøderne. Ann stiller nu op som suppleant.

Møder:

Det har jo været en kort periode. I perioden har bestyrelsen holdt et fysisk møde og to virtuelle møder. Formanden er medlem af Alzheimerforeningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Der har været afholdt et virtuelt, landsdækkende lokalforeningsmøde med udveksling af erfaringer. Desuden var der oplæg fra medarbejdere i hovedforeningen om: Samvær med mennesker med demens samt om Aktivitetsvenner. Pia, Kristiane og Mona deltog i mødet.

I oktober 2021 deltog tre bestyrelsesmedlemmer i det årlige Demensråd. Et af temaerne var mulighederne for at forebygge demens gennem kost og mottion.

Samarbejde med kommuner og organisationer/patientforeninger:

Frederiksberg:

Lokalforeningen har et fortsat godt samarbejde med både øvrige patientforeninger og med Frederiksberg kommune. Alle patientforeninger mødes et par gange om året og udveksler erfaringer og drøfter fælles indsatser. Et tema, der i øjeblikket drøftes, er samarbejde om lokaler på hospitalsgrunden (tidligere Frederiksberg hospital), som bliver overtaget af kommunen fra regionen i løbet af et par år.

Mona har de seneste fire år repræsenterer alle patientforeninger i kommunens Frivillighedsråd, som er et samarbejde med politikere. Pga corona har der kun været afholdt et møde siden oktober 2021.

 

København:

I begyndelsen af 2022 etablerede lokalforeningen et tættere samarbejde med Københavns kommune med faste møder om indsatser for mennesker med demens og pårørende. Fire bestyrelsesmedlemmer, Pia, Hakon, Kristiane og Mona indgår i samarbejdsmøder, hvoraf tre er planlagt til og med september 2022.

Vi deltager i en cykeletape, Ældreetapen, som Københavns kommune arrangerer i forbindelse med Tour de France. Målet er at få så mange borgere som muligt til at deltage. Vi sender invitation til vores medlemmer i løbet af foråret og håber på tilslutning.

Vi planlægger samarbejde med kommunen og andre organisationer om bordtennis for demens- og Parkinsonramte. Projekter viser, at bordtennis er godt for både motorik og naturligvis socialt samvær.

Desuden er Pia og Mona i gang med planlægning af Aktivitetsvenner i Københavns kommune. Et projekt, som forbinder et menneske med demens med en frivillig. Sammen aftaler de, hvor tit de mødes og om hvad. Det kan være madlavning, udstillinger, gåture, motion og alt muligt andet. Vi ved, at mange demensramte har svært ved at fastholde aktiviteter. Aktivitetsvenner er et projekt i Alzheimerforeningen centralt, men i samarbejdet med Københavns kommune vil lokalforeningen være tovholder og være med i matchning af demensramte og frivillige. I de byer (bl.a. Århus, Assens og Aalborg), der har været i gang i projektet har det vist sig, at selv under corona har frivillige meldt sig og holdt ved. Projektleder Channi Yavin holdt oplæg om Aktivitetsvenner på denne generalforsamling.

Lokalforeningen ved Laust er med i bestyrelsen for Højdevang sogns plejehjem, der er et af Københavns kommunes demensplejecentre.

Gladsaxe:

Mona har repræsenteret foreningen i et opgaveudvalg med deltagelse af politikere, patientforeninger og frivilligorganisationer. Udvalget har haft til formål at komme med anbefalinger til kommunalbestyrelsen om pleje- og demensboliger og hjemmepleje. Arbejdet løb over seks måneder og blev afsluttet i december 2021.

I Gladsaxe har vi også givet input til et projekt med tættere samarbejde mellem beboere/pårørende og et demensplejecenter

Hvidovre:

Laust deltager i følgegruppen til Hvidovre kommunes arbejde med demenshandleplan. Laust er også med i Styregruppen for kommunens daghøjskole for mennesker med demens. Dette er et arbejde i vækst med mange aktivitetsgrupper. Lokalforeningen har desuden støttet økonomisk med indkøb af jukeboks og med midler til kunstprojekt på Arken.

Gentofte:

Laust er tovholder på Demensfællesskabet, som er et samarbejde mellem Gentofte Provsti og Alzheimerforeningens lokalafdeling. Deltagerne er mennesker med demens og deres pårørende. Gruppen mødes hver anden uge til samvær og aktiviteter. Der er samarbejde med kommunens genoptræningscenter Tranehaven om at integrere mere bevægelse for deltagerne.

Rødovre:

Et tiltænkt samarbejde med kommunen har hvilet pga corona, men Susanne er i gang med at genetablere kontakt.

Vallensbæk:

Et menigt medlem af vores lokalforening deltager i samarbejde med kommunen bl.a. om demensindsatsen.

Hørsholm:

Lokalforeningen er netop inviteret som oplægsholder ved et arrangement for borgere om demens og samarbejde med demensramte og pårørende. Tovholder på arrangementet er ÆldreSagen Hørsholm.

Lyngby-Taarbæk:

I Lyngby-Taarbæk har Alzheimerforeningen en samarbejdsaftale om ”Pusterummet” og ”Madklubben”, som er fællesskaber for pårørende. Begge tilbud har fungeret siden 2015. I ”Pusterummet” mødes man en gang om måneden til samtaler om hverdagen. Der er også mulighed for at ringe og få en snak. I ”Madklubben” mødes pårørende en gang om måneden til samvær. I 2021 gav lokalforeningen, en fond samt Lyngby-Taarbæk kommune midler til gennemførelse af et kursus for demensvenneinstruktører i kommunen. Pga corona blev kurset ikke gennemført, men afholdes i stedet i maj 2022.

Øvrige kommuner:

Lokalforeningen dækker et meget stort antal kommuner og Region Hovedstaden. Vi har vanskeligt ved at dække hele området med de bestyrelsesmedlemmer og aktive, vi er. Vi vil være rigtig glade for flere lokale kræfter.

Vi modtager jævnligt opringninger fra især pårørende, der efterspørger lokale demensgrupper. Vi har desværre også måttet sige nej tak til nærmere samarbejde om demensindsats med et par kommuner.

Vi er dog, foruden de nævnte kommuner, også repræsenteret i Ishøj og forsøger at oprette gruppe i Ballerup, hvor lokalforeningen ved et arrangement holdt oplæg om Alzheimerforeningens tilbud.

Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden:

Mona er efter indstilling fra Alzheimerforeningen blevet valgt af Danske Patienter som deltager i Patientinddragelsesudvalget (PIU), der er et samarbejde i og med Region Hovedstaden om patient- og pårørendeinddragelse i sundhedsarbejde. Et vigtigt tema for PIU er det nære sundhedsvæsen, som er betegnelsen for samarbejdet mellem hospitaler og kommune om patienter. Et andet aktuelt tema er borgernes sundhedstilstand.

Medlemsmøde:

Siden GF i oktober har vi inden nedlukningen nået at gennemføre et arrangement, som Pia stod for.

Arrangementet blev holdt i De Gamles By i København med  90 deltagere, både demensramte, pårørende, frivillige og medarbejdere i kommuner.

Titlen var ”Kan man blomstre med demens? Demensrejse fra Jorden til Månen”. Gennem tale, statistikker, sange og teaterfortælling viste Vibeke Drevsen Bach reaktioner, bekymringer og håb hos demensramte, pårørende og personale.

Ansøgninger:

Helt sikkert pga corona og den korte periode siden sidste GF har vi kun modtaget få ansøgninger. Vi ved dog, at to ansøgninger er på vej, bl.a et fra Frederiksberg Museerne om kulturelle tilbud til mennesker med demens og deres pårørende.

 

 1. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Kassereren Kristiane Thaysen fremlagde årsregnskabet for 2021 til godkendelse. Der blev i årets løb overført 100.000 kr til Alzheimerforeningens forskningsfond. Derfor udviser regnskabet et underskud på 57.590 kr., så lokalforeningen nu har nedbragt egenkapitalen til 464.858 kr. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

 1. Orientering om landsforeningens virke.

Lokalforeningens formand Mona Ulsted orienterede om landsforeningens virke. Blandt landsforeningens mange aktiviteter omtalte hun to.

 

Første emne er, at Alzheimerforeningens bestyrelse har holdt møde med ældreministeren om forslag til ny ældrelov og har skrevet til ministeren efterfølgende.

 

Baggrunden er, at statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale bebudede at Regeringen vil starte helt forfra og fremlægge forslag om en ældrelov til erstatning for ” … den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet. En ny kort og præcis ældrelov. Med klare værdier. Værdighed. Valgfrihed. Selvbestemmelse. Og få dokumentationskrav.”

 

Alzheimerforeningens bestyrelse drøftede i januar forslaget om ældrelov, og der har været et videomøde med Social- og ældreminister Astrid Krag. I videomødet deltog foreningens formand, direktør og tre fra Alzheimerforeningens landsbestyrelse, herunder Mona.

 

Vi pointerede bl.a. at

 • alder må ikke blive afgørende for værdighed eller kvaliteten af den behandling, pleje omsorg, der gives til mennesker med en demenssygdom. Fokus skal i stedet være på forbedring af kvalitet af behandling, pleje og omsorg til mennesker med demenssygdom uanset deres alder,
 • der er behov for langt bedre samarbejde med pårørende til mennesker med en demenssygdom.
 • at der er behov for at styrke mennesker med demenssygdom og pårørendes retsstilling. (Det gælder fx på magtanvendelsesområdet, værgemålsbeskikkelse, fremtidsfuldmagter og pårørendes retstilling generelt i social- og sundhedslovgivningen,)
 • at der er behov for langt bedre faglighed – både hos ledere og medarbejdere på demensområdet og på plejehjem,
 • at der skal være langt større fokus på synlig og nærværende faglig ledelse tæt på medarbejderne i hverdagen,
 • at behandlings-, pleje- og omsorgsopgaverne på plejehjem bør samles under én samlet sundhedslovgivning, for det handler om sygdom og ikke alder, når mennesker har behov for behandling, pleje og omsorg
 • Alzheimerforeningen foreslår nedsættelse af en ny plejehjemskommission, der skal komme med forslag til reformer, der tager hånd om de komplekse udfordringer og kommer med anbefalinger til forbedring af kvaliteten.

 

Det andet emne fra landsforeningen, Mona fortalte om, er at Alzheimerforeningens direktør har skrevet nytårshilsen til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.  Nis Peter Nissen har også lagt op til møder mellem kommunerne og Alzheimerforeningen.

 

 Nogle af punkterne i Nis` hilsen til kommunerne handler om:

 • At lytte til mennesker med demenssygdom og deres pårørende. Ved at lytte skabes mulighed for at tilpasse ydelser så de passer bedst muligt til dem, det handler om.
 • Øget samarbejde med pårørende.
 • Tidlig indsats (der skal være kontakt fra kommunen til familien inden for 2 uger efter demensdiagnose)
 • Bekæmpelse af ensomhed, som ofte er følger med en demensdiagnose
 • Udbrede viden om at demens kan forebygges gennem bl.a. kost og motion

Punkterne med en uddybning kan læses på Alzheimerforeningens hjemmeside.

 

Flere kommuner har kvitteret for henvendelsen og enkelte har inviteret til møde, for at drøfte indsatsen.

 

 1. Behandling af fremsatte forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 1. Valg af formand for lokalforeningen.

Mona Ulsted blev valgt enstemmigt til formand for lokalforeningen.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Jan Diemer, Kenneth Green og Pia Johnsen blev valgt enstemmigt til bestyrelsesmedlemmer.

 

Ann Friis Olsen blev valgt enstemmigt til suppleant.

 1. Eventuelt

Der var lejlighed til spørgsmål og bemærkninger.

Laust Sørensen orienterede om sine aktiviteter i samarbejde med Gentofte provsti og inviterede flere til at deltage.

 

Der blev tilkendegivet stor tilfredshed med arrangementet med Vibeke Drevsen Bach, og der blev opfordret til gentagelse.

 

Mona Ulsted takkede Susanne Kaagaard for hendes indsats som medlem af lokalforeningens bestyrelse i en årrække og for godt samarbejde.

 

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Senest opdateret d. 08. maj 2022
Støt os
7 gode råd
7 gode råd

Få 7 gode råd til hvordan du hjælper et menneske med demens

5 veje til god kommunikation
5 veje til god kommunikation

Se fem små film med metoder til god kommunikation med personer med demens

Skattefradrag for din donation
Få skattefradrag for din donation

Her kan du udfylde oplysninger - så du kan få fradrag for din donation

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
22. juni 2022
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
Myndighedernes Coronastrategi for de kommende måneder lægger op til, at de ældste og mest sårbare borgere tilbydes revaccination til efteråret. Men Alzheimerforeningen opfordrer til allerede nu at være opmærksom på og overveje tiltag i forhold til de allermest sårbare plejehjemsbeboere.
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
20. juni 2022
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
Ny undersøgelse viser hvorfor Coronaepidemien ramte beboere på plejehjem så hårdt.
Alzheimerforeningens formand fylder 70: Jeg har brug for at mærke, at jeg er der for nogen
4. juni 2022
Alzheimerforeningens formand fylder 70: Jeg har brug for at mærke, at jeg er der for nogen
Fødselsdagsportæt af Alzheimerforeningens formand, Birgitte Vølund.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Søndag d. 22. maj
Kl. 19:00
Sorggruppe for voksne i Lyngby-Taarbæk
2800 Kgs. Lyngby
Vær med i en gratis sorggruppe for voksne i Frivilligcentret- forventet opstart 24. maj 2022
Mandag d. 27. juni
Kl. 00:00
Demensfællesskab Gentofte
2920 Charlottenlund
samtale gruppe for pårørende og mennesker ramt af demens
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Demensven øreringe - sølv
Demensven øreringe - sølv
Køb og støt
Få det bedste ud af livet med demens
Få det bedste ud af livet med demens
Køb og støt
Morfar kan ikke længere huske
Morfar kan ikke længere huske
Køb og støt
"For hjertet glemmer aldrig..."
"For hjertet glemmer aldrig..."
Køb og støt
"Jeg ser dig stadig"
"Jeg ser dig stadig"
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
I min familie er vi alle sammen døende
I min familie er vi alle sammen døende
Køb og støt
Skriveterapi for pårørende
Skriveterapi for pårørende
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt