Menu

Referat af Generalforsamling 2023

Generalforsamling for Alzheimerforeningens lokalforening for København, Frederiksberg og omegnskommunerne.

Referat af Generalforsamling 21. marts 2023

 

 1. Valg af dirigent og referent

Henrik Bonné blev valgt til dirigent, og Hakon Mosbech blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det vedtægtsmæssigt foreskrevne varsel på tre uger.

 

 1. Formandens beretning om lokalforeningens virke i det forløbne år.

Formanden Mona Ulsted fremlagde den følgende beretning.

Beretningen dækker aktiviteter, vi har gennemført i 2022/2023.

Valg

Efter valgene på generalforsamlingen 22. marts 2022 var bestyrelsens sammensætning:

Formand: Mona Ulsted

Bestyrelse: Laust Sørensen, Hakon Mosbech, Kristiane Thaysen, Pia Johnsen Nielsen, Jan Diemer og Kenneth Green

Suppleant: Ann Friis Olsen

Konstituering

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Næstformand: Laust Sørensen

Kasserer: Kristiane Thaysen

Sekretær: Hakon Mosbech

I december 2022 døde Jan Diemer efter længere tids sygdom.

Møder lokalt og centralt

Bestyrelsen har holdt møde ca. hver anden måned.

Formanden er medlem af Alzheimerforeningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Begge holder møder ca. hver anden måned.

Som tidligere år har flere bestyrelsesmedlemmer (Mona, Hakon og Pia) deltaget i Alzheimerforeningens årlige Demensråd og repræsentantskab, der er øverste myndighed i foreningen.

Samme tre bestyrelsesmedlemmer har desuden deltaget i frivilligkonference i oktober 2022 i Alzheimerforeningen og i flere virtuelle møder mellem de 13 lokalbestyrelser i  landet.

Formanden er med i det nyetablerede formandsforum, der afholdes ca. hver tredje måned med emner af fælles interesse for alle lokalforeninger, som fx samarbejde med organisationer, kommuner og politikere.

Alzheimerforeningen er netop gået i gang med frivilligstrategi. Formålet er at styrke indsatserne for mennesker med demens og pårørende. Dette skal ske ved at få flere frivillige og ikke mindst at styrke det frivillige og lokale arbejde. Hovedbestyrelsen har besluttet en køreplan for frivilligstrategien.

I arbejdet med strategien er mange involveret, bl. a. frivillige i lokalforeninger og demensgrupper, demensramte, pårørende, ansatte og samarbejdspartnere. Hakon og Mona deltager i arbejdet.

Folder og artikler/input til bladet ”Livet med demens”

Lokalforeningen har udarbejdet en folder om det frivillige arbejde. Folderen er målrettet demensramte, pårørende og fagpersoner både for at tiltrække flere frivillige og for at oplyse, hvilke aktiviteter foreningen har.

I årets løb har vi til alle udgivelser af landsforeningens blad leveret artikler og input om arrangementer og nogle af de aktiviteter, vi har støttet økonomisk.

Økonomiske bidrag til aktiviteter

Lokalforeningen lægger vægt på at yde økonomisk støtte til udvikling af indsatser og aktiviteter, der hjælper demensramte og pårørende.

I 2022/2023 har vi derfor givet penge til bl.a.:

 • Demensballet på et københavnsk plejecenter
 • Etablering af sangkor ”Erindringskor” for demensramte på to københavnske plejecentre
 • To arrangementer i forbindelse med Tour de France og Royal Run for beboerne på plejecenter Lyngehus i Allerød
 • ”Slow looking” (ny metode til at se på kunst og inddrage demensramtes erfaringer ) i et samarbejde mellem Frederiksbergmuseerne og et aktivitetscenter for yngre med demens i Frederiksberg kommune
 • Guidet fælleslæsning (højtlæsning) med inddragelse af deltagernes erfaringer. Gennemføres af Frederiksberg museerne for yngre demensramte fra aktivitetscentret ”Stedet”.
 • Podcasts for pårørende. Podcasten laves af to søstre og fortæller om at være yngre pårørende til demensramte.
 • Kunstprojekt for yngre demensramte fra Daghøjskolen i Hvidovre på Arken Museum for moderne kunst
 • Oplevelser/udflugter på Daghøjskolen i Hvidovre
 • Erindringsdans i Københavns kommune.

Foredrag/oplæg

Lokalforeningen lægger vægt på at imødekomme kommuners/organisationers og andres ønske om foredrag/oplæg/dialog enten om demens, pårørende eller Alzheimerforeningen.

Derfor har vi bl.a. været i:

 • 3F Københavns Seniorklub
 • Rotary Christianshavn-Slotsholmen
 • Kommunal demenscafé i Herlev
 • Plejecenter Dorthe Marie hjemmet i Rødovre
 • En nydannet pårørendegruppe for tyrkiske kvinder
 • Ældresagen København

Arrangementer for medlemmer

 • Foredrag og teater om demens ”Fra jorden til månen” med Vibeke Drevsen Bach i Ballerup. Rejsen fra jorden til månen handler om, hvordan demensramte, pårørende og fagpersoner påvirkes af mødet med demens.
 • Musikarrangement med sang, dans og leg i Messiaskirken i Gentofte. Arrangementet handlede om hvordan musik påvirker hjernen positivt.
 • I Gentofte holdt PhD Ida Marie Glavind holdt foredrag med fokus på, hvordan det sociale liv påvirkes, når man får diagnosen Alzheimers. For første gang afprøvede vi en model, hvor medlemmer betaler 50kr. for at overvære et foredrag, mens ikke-medlemmer opkræves 100kr.

Samarbejde med kommuner og andre organisationer

Frederiksberg:

Lokalforeningen har stadig et tæt og vigtigt samarbejde med øvrige patientforeninger og med kommunen.

Alle patientforeninger mødes et par gange om året og drøfter emner af fælles interesse, bl.a. det nye klyngesamarbejde mellem Frederiksberg/Bispebjerg hospital og Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

Mona repræsenterer på 5. år alle patientforeninger i kommunens Frivillighedsråd, der er et samarbejde mellem organisationer og politikere. Et af de emner, der netop er blevet drøftet, er rekruttering og fastholdelse af frivillige.

København:

Lokalforeningen (Mona, Pia og Hakon) arbejder sammen med kommunen, bl.a. Center for Demens og Demensvenligt Vanløse ved møder hver anden måned. Vi drøfter indsatser og behov for mennesker med demens og deres pårørende.

Et væsentligt samarbejde er Aktivitetsvenner, hvor både projektleder fra Alzheimerforeningen centralt, kommunen og lokalforeningen er sammen. I Aktivitetsvenner matches frivillige og mennesker med demens. Mange demensramte har svært ved at fastholde aktiviteter. Det at komme ud af døren kan være meget vanskeligt og her hjælper det at blive fulgt eller at vide, at der står en parat, som man kan udføre aktiviteten sammen med. Parrene vælger at være sammen om en interesse/aktivitet, begge kan lide, fx gåture, madlavning, udstillinger, motion.

I forbindelse med Dansk bordtennisforbunds indsats for at få flere ældre til at spille bordtennis (BAT60+) og Hjernesund kampagnen deltog vi med en stand ved et bordtennisarrangement i Københavns rådhushal.

Vi deltog med en stand ved kommunes seniormesse i Øksnehallen for nye og kommende pensionister.

Hvidovre:

Lokalforeningen ved Laust er med i styregruppen for kommunens daghøjskole for yngre demensramte og følger Hvidovre kommunes arbejde med demenshandlingsplanen. 

Gentofte:

Sammen med Gentofte provsti driver lokalforeningen (Laust) to grupper, hvor demensramte og deres pårørende mødes hver anden uge om oplevelser, hygge og sang.

Gentofte kommune har netop inviteret til tættere samarbejde om kommunens ældrepolitik.

Vallensbæk:

I Vallensbæk har tre lokale frivillige, Kirsten, Mogens og Niels-Henrik, afholdt et velbesøgt temamøde om demens med oplæg fra Kasper Friche (pårørende), kommunens demenskonsulent og lokalforeningen. På mødet blev foreslået, at der lokalt blev etableret candlelight dinners. De samme tre aktive har allerede afholdt de tre første meget vellykkede dinners, og der er dannet en lokal demensgruppe.

Dragør:

Pia har deltaget i en sundhedsdag på kommunens plejecenter. Pias bod med foldere fra Alzheimerforeningen blev besøgt af mange.

Hørsholm:

Kenneth og Ann har holdt oplæg for borgere i kommunen om pårørende og deres ønsker og behov. Dagen blev arrangeret af Ældresagen Hørsholm.

Ballerup:

I Ballerup har lokalforeningen sammen med Ellen Thuesen fra området afholdt et velbesøgt foredrag med Vibeke Drevsen Bach om hvordan demens påvirker demenssyge og pårørende.

Lyngby-Taarbæk:

Aktive lokale (bl.a. Nina Harboe) har i siden 2015 drevet to fællesskaber for pårørende, nemlig ”Pusterummet” og ”Madklubben”. I ”Pusterummet” og i ”Madklubben” mødes man en gang om måneden til samtaler om hverdagen. Det er også muligt at ringe og få en samtale.

Fremtid

Lokalforeningen vil fortsat have fokus på samarbejde med andre organisationer og kommuner til gavn for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi vil også fremover arbejde med at komme ud til flest mulige med foredrag, dialog og arrangementer.

Bestyrelsen ser frem til den nye strategi i Alzheimerforeningen med øget fokus på frivillighed og det lokale arbejde. Vi håber at kunne få endnu flere frivillige med i arbejdet i vores lokalområde.

Efter formandens beretning blev der fra salen orienteret om aktiviteter i Lyngby-Taarbæk (Nina Harboe), i Rudersdal (Inge Sørensen) og i Ishøj (Leif Braunstein). Nina Harboe orienterede om besparelser i kommunerne på demensområdet og efterspurgte en fælles indsats. Mona Ulsted kommenterede, at det nok var svært at lave en fælles indsats, på grund af kommunernes forskellighed.

Beretningen blev godkendt.

 1. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Kassereren Kristiane Thaysen var desværre forhindret, så Hakon Mosbech fremlagde årsregnskabet for 2022 til godkendelse. Der har været mange aktiviteter i løbet af året, og der blev overført 100.000 kr til Alzheimerforeningens forskningsfond. Derfor udviser regnskabet et underskud på 208.834 kr., så lokalforeningen nu har nedbragt egenkapitalen til 256.023 kr. Der var spørgsmål til balancen, og det besluttedes at udsende det komplette regnskab efterfølgende. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 1. Orientering om landsforeningens virke.

Landsforeningens formand Birgitte Vølund orienterede på en video om landsforeningens virke i 2022 samt om planer for fremtiden.

 1. Behandling af fremsatte forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 1. Valg af formand for lokalforeningen.

Mona Ulsted blev valgt enstemmigt til formand for lokalforeningen.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Kristiane Thaysen, Hakon Mosbech og Ann Friis Olsen blev valgt enstemmigt til bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Esma Birdi blev enstemmigt valgt til bestyrelsesmedlem for 1 år

Laust Sørensen og Leif Braunstein blev valgt enstemmigt til suppleanter for 1 år.

 1. Eventuelt

Mona Ulsted takkede Kenneth Green for hans indsats som medlem af lokalforeningens bestyrelse i en årrække og for godt samarbejde.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Senest opdateret d. 28. april 2023
Støt os
Hjernesund-kampagne
Vil du teste din hjernesundhed?

Ved du, hvad der skal til for at holde din hjerne sund? Du kan tage testen og få råd og vejledning til hvor du kan sætte ind for at leve hjernesundt.

Mindeindsamling
En god sag i stedet for blomster

Vil du gerne samle penge ind til en bisættelse. Læs mere

Har vi ringet til dig?
Er du i tvivl om det er os der har ringet til dig?

Er du i tvivl om det er Alzheimerforeningen der har kontaktet dig, eller har du spørgsmål eller kommentarer til vores opkald eller sms, er du velkommen til at henvende dig på 39 40 04 88 eller sende os en mail: post@alzheimer.dk

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Demens og type 2-diabetes øger dødelighed
14. juni 2024
Demens og type 2-diabetes øger dødelighed
Nyt studie viser sammenhæng mellem demens og type 2-diabetes.
Ny Alzheimer-medicin ét skridt nærmere godkendelse i Danmark
11. juni 2024
Ny Alzheimer-medicin ét skridt nærmere godkendelse i Danmark
Et amerikansk ekspertpanel har besluttet at anbefale lægemidlet donanemab.
Nye anbefalinger skaber håb, men kræver handling
11. juni 2024
Nye anbefalinger skaber håb, men kræver handling
Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger o skaber nyt håb for mennesker med demens.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Mandag d. 24. juni
Kl. 00:00
Demensfællesskab Gentofte
2920 Charlottenlund
samtale gruppe for pårørende og mennesker ramt af demens
Mandag d. 24. juni
Kl. 10:00
Gåtur
5000 Odense C
Gåtur og efterfølgende kaffe i Demensfællesskabet Fyn
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
90-100.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Forstå Demens - Bliv klog på demens
Forstå Demens - Bliv klog på demens
Køb og støt
Lev med demens - gratis bog
Lev med demens - gratis bog
Køb og støt
Et kit med det nationale demenssymbol
Et kit med det nationale demenssymbol
Køb og støt
Pin med nål-lukning med Demenssymbolet
Pin med nål-lukning med Demenssymbolet
Køb og støt
Solsikkesnor – internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikkesnor – internationalt symbol på usynlige handicap
Køb og støt
Pin med magnet-lukning med Demenssymbolet
Pin med magnet-lukning med Demenssymbolet
Køb og støt