Menu

Referat af Generalforsamling

Her kan I læse referat af generalforsamlingen for Lokalforening Fyn 2019

Generalforsamling 2019

Alzheimerforeningen – Lokalforeningen Fyn

Referat fra generalforsamling

Torsdag den 14. marts 2019 klokken 17.30 i Seniorhuset Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent: Helge blev valgt som dirigent, og Sidsel som referent. 
  1. Dirigent gennemløber dagsordnen, og konstaterer at generalforsamlingen var rettidig varslet. 
  2. Indvending omkring dagsordnen: ingen yderligere kommentar til dagsorden. 
 2. Formandens beretning om lokalforeningens virke i det forløbne år: 

Årsberetning 2018/19

Det forløbne år har på den ene side været præget af traditionelle aktiviteter, men der har også

været visse nye tiltag, som jeg vil komme ind på i min beretning.

Jeg vil begynde med kort at fortælle om vores arrangementer i det forløbne år:

 • Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder.
 • I januar 2019 gennemførte vi vores visionsdag, hvor vi behandlede diverse ansøgninger om tilskud og drøftede vores fokus og aktiviteter for det kommende år.
 • Vi deltog i to regionsmøder, hvor vi mødtes og udvekslede ideer og erfaringer med de øvrige lokalforeninger i Region Syddanmark.

I marts 2018 gennemførte vi et rigtigt vellykket foredrag med Henriette Ghorbani, som fortalte om at være datter af en dement mor.

I april havde vi et godt møde med repræsentanter fra alle ti fynske kommuner, hvor vi baseret på svar på omfattende spørgeskemaer forsøgte at inspirere kommunerne til at samarbejde og lære af hinanden.

Den 6. oktober fejrede vi foreningens fødselsdag. Vi måtte desværre konstatere, at kommunikationen om dette arrangement havde svigtet, så vi var alt for få ved denne begivenhed.

Det vil vi forsøge at gøre meget bedre i år.

I november arrangerede vi et foredrag med Kasper Jørgensen fra Videnscenter for Demens, som

fortalte om demenssygdommene og status i forskningen på området. Et spændende og velbesøgt

foredrag.

Vi har været repræsenteret med stande ved forskellige lejligheder, lad mig blot her nævne Broholm

Horse Show, Svendborg Sygehus Åbent Hus arrangement som demensvenligt sygehus, Odense

Kommunes arrangement på den internationale Alzheimerdag, og et arrangement om demens i

Tarup Bibliotek i Odense.

Rigtigt mange medlemmer bidrog til landsindsamlingen i september. Selvom resultatet måske ikke

helt nåede det, vi håbede, er landsindsamlingen vigtig, også for at gøre foreningen synlig. Så lad

mig benytte denne lejlighed til at opfordre alle til at melde sig som indsamlere.

Og så lidt om særlige begivenheder og udviklinger i det forløbne år.

Rådgivningscentret på Kallerupvej i Odense fik ny leder, Anja Kajberg, i april. Anja kom til et

velfungerende center, men også et center, som krævede en del ændringer. Efter en ganske

omfattende udvikling er centret efter min vurdering godt rustet til at klare fremtidens udfordringer,

og har samtidigt bevaret den ganske særlige ånd, der har præget centret fra begyndelsen.

 

Ligesom 2017 blev også 2018 et godt år for Alzheimerforeningen. Gode dokumentarprogrammer i

fjernsynet og en fortsat god pressekampagne gjorde, at demens fortsat er på dagsordenen, og at

man fortsat taler om det. Det påvirkede naturligvis i høj grad også vores arbejde på lokalt plan og

gavnede i høj grad mennesker med demens og deres pårørende. Demensven kampagnen har

tilsvarende stadig en særdeles positiv virkning.

Det samarbejde, som 8 kommuner i 2017 gik sammen om for at etablere et udviklingscenter for

demens, i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen Fyn og

University College Lillebælt, udvikler sig særdeles positivt. Lokalforeningen er repræsenteret i en

følgegruppe, som giver rådgivning til styregruppen for udviklingscentret. Det er min forventning, at

vi i 2019 vil begynde at se resultatet af flere af de initiativer, som udgår fra udviklingscentret.

 

De to nye Rådgivnings- og Aktivitetscentre på Fyn, et i samarbejde mellem Svendborg og Ærø

kommuner, og et mobilt center i samarbejde mellem Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland og

Nordfyns kommuner, er begge kommet godt i gang. Lokalforeningen er repræsenteret i

styregruppen for centret i Svendborg og er hyppigt inddraget i det mobile centers aktiviteter.

Landsforeningen har fået at vide, at den vil få en arv i 2019, som ifølge testamentet skal anvendes

på Fyn. Når detaljerne om arven er kendt, vil landsforeningen drøfte anvendelsen af arven med

Lokalforening Fyn og Centret på Kallerupvej.

Til sidst lidt om det kommende år:

Lokalforening Fyn blev grundlagt den 9. september 1991. Vi planlægger at festligholde vores 28

års fødselsdag mandag den 9. september på traditionel vis, med kaffe og kage samt et musikalsk

indslag.

På sidste generalforsamling lovede jeg, at vi ville arbejde med at forbedre vores hjemmeside, så vi

giver mulighed for at læse referater af generalforsamlingen, at orientere om muligheder for at søge

om støtte fra lokalforeningen, samt at vi bliver bedre til at annoncere vores aktiviteter på

hjemmesiden. Vi har arbejdet med dette i årets løb, i samarbejde med landsforeningen, og hvis i

går ind på Alzheimerforeningens hjemmeside og trykker på “lokalt”, vil I kunne se foreningens

kalender, hvor vi tilstræber at have vores aktiviteter indlagt i god tid. Tilsvarende kan I under “Fyn”

læse referater fra generalforsamlingen samt om muligheder for at søge om støtte.

Vi har fået en ny mail adresse “fyn@alzheimer.dk”, og vi arbejder på at bygge en side på

Facebook; “Alzheimerforeningen Fyn”.

Vi har besluttet, at vi i 2019 vil prøve at koncentrere vores foredrag mv. til ugen før den

Internationale Alzheimerdag, dvs. 16-20. september. Det er vores hensigt at samarbejde med

demenskoordinatorerne i de ti kommuner om at gennemføre flest mulige arrangementer spredt ud

over Fyn i denne uge. Formålet er at promovere Lokalforening Fyn og at skabe opmærksomhed

om landsindsamlingen og den internationale Alzheimers Dag.

Jeg kan ikke slutte årsberetningen uden at takke bestyrelsen for en stor indsats i det forløbne år.

Og jeg vil også udtrykke stor tak til alle de frivillige og ansatte, som lokalt rundt om på Fyn,

Langeland og Ærø udfører et stort og godt arbejde for at gøre tilværelsen bedre for mennesker

med demens og deres pårørende.

Med det vil jeg slutte beretningen for året 2018.

Spørgsmål til beretningen: Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til beretning. 

 1. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse:

Kasser Kirsten Rask fortæller at der ikke er tilskud fra Odense kommune eller ny arv i 2018. Der kunne berettes at der ikke var brugt penge på annoncer, da det ikke har vist sig at have en positiv effekt. Der bliver desuden kommenteret på at der bliver betalt bankgebyr. 

Pengene fra tidligere arv arbejder og bliver brugt rundt omkring på Fyn. 

Kommentarer til balancen: En tilføjelse fra kasseren er at regnskaberne fremover skal udarbejdes af en autoriseret revisor. Dette skulle være sket i 2018, men dette kunne ikke nås fra landsforeningens side, så dette er der forhåbninger om sker I 2019.

Kommentarer fra deltagere: Der blev diskuteret hvorledes man kunne gå til bankerne og få renter ud. Der nævnes fra kasseren, at dette har ændret sig, og bankerne ikke er villige til at gøre dette mere. 

Regnskab blev godkendt.

 

 1. Orientering om landsforeningens virke ved Bente Møgelhøj:

Demensven projektet går rigtig rigtig godt. Mange kollektive trafikselskaber er blevet demensvenner, hvilket er enormt positivt. Samarbejde mellem DGI og Alzheimerforeningen, hvor der er demensvenlige gymnastikhold. Demensvenner skulle gerne være med til at løfte viden i samfundet. Demensmatch har ca. 2000 brugere, og her er Demensvenmatch smart, så man har en til at tage med til svømning. 

Regnskabet ser fornuftigt ud. Der bliver brugt lidt over 40 % på rådgivning (bla. Telefonrådgivning- demenslinjen), som bliver benyttet til fulde, da der er kommet ekstra bemanding på. Der er desuden blevet lavet et bisidderkorps, så man kan få en ekstra med til møder med bla. Kommunen. Der er blevet sat penge af til at få oprettet nogle flere ”Kallerupvej” rundt i landet. 

OBS: Spørgsmål fra deltagerne omkring hvordan Alzheimerforeningen støtter de nye ”Kallerupcentre”, hvor der svares at det mest er viden og erfaring, da det er demenshandleplanen der støtter økonomisk. 

Facebook demensven har over 100 000 venner. 

Massere af oplysning, som bliver gjort gennem sociale medier. Der er desuden bladet ”livet med demens” som udkommer engang hvert halve år. Hjemmesiden Alzheimer.dk er blevet besøgt 180 000 gange i 2018. 

Der var Samarbejde med TV2, med fokus på de unge pårørende, hvor der var over 300 000 seere.   

Der er kommet en PhD-studerende, der er blevet tilknyttet hovedforeningen. Hun skal ind og arbejde med borgere med let demens. 

Gennem demenspanellet har man fundet ud af at ¾ af alle pårørende bliver påvirket negativt på deres helbred. 

Der er blevet lavet tænketank, hvor man inddrager demente og deres pårørende direkte. Der blev ytret ønske om kortere ventetid til diagnose,  og mere personale på plejehjemmet. 

Der er ca. 20 000 medlemmer i Alzheimerforeningen. 

Der er blevet lavet nye vedtægter, og dette skulle justeres. 

Landsindsamlingen gav et mindre indtægt end sidste år. Kunne skyldes dårligt vejr, så der håbes på flere indsamlere og bedre vejr næste år. 

OBS: Kommentarer fra deltagere: Findes der Demensvenmatches i Odense og Fyn og hvor kan man finde det på nettet. Der svares at der kan læses mere på demensven.dk.

  

 1. Behandling af fremsatte forslag:
  1. Der er ingen fremsatte forslag. 
 2. Valg af formand for lokalforeningen

Peter Kühnel, modtog genvalg og blev genvalgt enstemmigt. 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg var: Conni Larsen, modtog genvalg: Genvælges

Kirsten Rask, modtog genvalg: Genvælges

Helge Krog Rasmussen, modtog genvalg: Genvælges

Suppleanter: Birthe Steensen, modtog ikke genvalg: Ardry Larsen blev valgt på generalforsamlingen i stedet for. 

Kirsten Petersen, modtog genvalg: Genvælges

Kommentar omkring antal år man er genvalgt. Det kunne oplyses at bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år i træk, og suppleanter vælges for 1 år. 

 

 1. Eventuelt:
  1. Reklame for  23-24. Oktober i Middelfart, hvor der bliver afholdt pårørendekursus. Skriv det i kalenderen. 
  2. Orientering fra Nyborg-gruppen: har lige haft lysfest, med spisning og dans. Der bliver vist hus, nøgle, spejl i biografen med kaffe til. I år har Nyborg-gruppen lavet et samarbejde med andre patientforeninger. Alzheimer og demens-grupper på Facebook er populært og har mange pårørende tilknyttet siderne. 
  3. Der er blevet sagt særligt tak til Kurt for at hjælpe med regnskabet. Der blev givet vin og klapsalver. 
  4. Der blev sagt tak for 5000 kr. til Nordfyn, og tak til bestyrelsen for det arbejde der bliver gjort. 
  5. Connie fra bestyrelsen fortalte om to mekaniske dyr til plejecenter i Middelfart. De har skabt meget glæde, og hun havde både billeder og dyrene med til at vise.   
  6. Der bliver nævnt at mange lokalaviser vil ikke skrive gratis artikler om tiltag og arrangementer, men at de vil have penge for at lave en annonce. Det er værd at nævne at man i fremtiden kunne have en demensklumme i lokalaviserne. 
 1. Herefter erklærede dirigenten, at generalforsamlingen var slut, og tak for i aften.  

Generalforsamling 2018

Læs referatet for Generalforsamlingen i Lokalforening Fyn 2018 her >>

 

Generalforsamling 2017
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Teit Rasmussen og referent: Bettina Overgaard
1. Årsberetning ved formanden.
Jubilæumsår som 25 år, holdt på Møllekroen. Der blev doneret et maleri af Henriette Rosenberg.
Demens på dagsordenen, med demenshandleplan.
Afsked med Ulla Thomsen på Kallerupvej, og velkommen til Lene Eg Andreassen.
Ingen skal være alene med demens. Uge 10 er der fokus på demens på landsplan.
Lokalafdelingen har fået doneret penge, som støtter gode lokale initiativer.
Der er blevet afholdt visionsdag og bestyrelsesmøder.
Blandt andet afholdt arrangement på Broholm.
Godt samarbejde med demenskoordinatorerne i kommunerne.
Håb om at forskere knækker koden, og vi kan få bugt med sygdommen.
Birthe Øxenberg vælger at stoppe som formand og bestyrelsesmedlem.
1. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
Regnskab er godkendt uden bemærkninger.
1. Behandling af fremsatte forslag.
Ingen indkomne.
1. Valg af stemmetællere
Kurt Holst Christensen og Teit Rasmussen
1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Kirsten Svendsen (modtager genvalg) - valgt
Kirsten Rask (modtager genvalg) - valgt
Peter Kühnel - valgt
Ole Bondesen - valgt
Conni Larsen (modtager genvalg) – valgt

Anna Andreasen (modtager ikke genvalg) - genvalgt
Birthe Øxenberg (modtager ikke genvalg) - genvalgt
1. Valg af suppleanter:
Kirsten Pedersen (modtager genvalg) - valgt
Birthe Steensen (modtager genvalg) - valgt
1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Kurt Holst Christensen og Finn Skonberg (modtager genvalg) - valgt
2. Eventuelt
⁃ Det er ikke muligt at brevstemme i Alzheimerforeningen. Der kan stilles forslag om dette til de nye vedtægter.
⁃ Kunne der koordineres foreningerne imellem med hensyn til indsamlingerne. Alzheimerforeningen har kun fået tilladelse til at afholde gadeindsamling. Der er meget skrappe regler for hvordan man må holde indsamlinger, og er i tvivl om det overhovedet er muligt.
⁃ Forslag om der kunne laves et stort arrangement i lighed med ”Knæk Cancer”. Det er meget dyrt, og er ikke muligt på nuværende tidspunkt. Nu er det startet, og så er der visioner om fremtiden.
⁃ Birgitte Vølund takker Birthe Øxenberg for hendes store arbejde i bestyrelsen.
⁃ Stor tak til Anna for hendes store arbejde i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen:
⁃ Birthe Steensen takker for musikinstrumenter til klimahaven, som er stor succes.
⁃ Lene Eg Andreassen takker for de legater der er bevilget til Kallerupvej, blandt andet idebank og læringsstile.
⁃ Formand Birgitte Vølund fortæller om sidste nyt fra Landsforeningen. Der har været meget taletid i det offentlige rum i det sidste år, så der er stor opmærksomhed på demens. Vigtigt i Landsforeningen er at lytte til mennesker med en demenssygdom. Det afspejler også den nationale handleplan, som er en god begyndelse på at kunne gøre en synlig forskel på demensramte og deres pårørende.
Nordfyns Kommune bliver landets første demensvenlige Byråd.
Demensvenprojekt kræver et stort arbejde fra foreningen. Forskellige arbejdssteder bliver demensvenligt, blandt andet COOP, Rema 1000 m.m. Demensvenner stiger støt i denne uge, hvor der er fokus på demens på TV2.
Fast national tænketank på demensområdet.
Vedtægterne er ved at blive moderniseret. Det bliver nok klart til afstemning på repræsentantskabsmøde til maj.
Visionen for demensrådet har vision der skal være tre store fokusområder om året.

 

Senest opdateret d. 28. maj 2020
Støt os