Menu

Generalforsamling og Årsmøde

Generalforsamling i Alzheimerforeningen Trekantområdet samt Årsmøde i Torsdagscafeen Torsdag d. 16. september 2023, kl. 17.15 i Gulkrog-Centret, Gulkrog 9, 7100 Vejle

Den 16.marts 2023 blev der afholdt Generalforsamling i Alzheimerforeningen Trekantområdet samt årsmøde i Torsdagscafeen i Gulkrog-Centret, Gulkrog 9, 7100 Vejle

Referat:

Grethe Skovlund (GS), formand, orienterede de fremmødte om, at Landsforeningen havde skiftet revisionsfirma til Redmark. Dette skulle oplyses inden generalforsamlingens start, da denne ellers ville være ugyldig.

Dagsorden:                                                                  

 1. Valg af dirigent

Jens Karl Flinker (JKF) blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 1. Formandens beretning (dækker både lokal og landsforening) i det forløbne år                  Birgitte Vølund, landsformand, har lavet video, hvor hun fortæller om Landsforeningens (LF) arbejde i 2022. Den kan ses på foreningens hjemmeside under lokalforeninger. LF har ansat Louise Krogh Lauritzen (LKL) som kontaktperson for lokalforeninger og demensgrupper. LKL har afholdt formandsmøder, kurser for frivillige og sorterer i materiale, så der nu kun udsendes mails til formændene med relevant indhold.

I lokalforeningen Trekantområdet har det være svært at komme op i gear efter Coronaen, og med en bestyrelse på kun 5 prs., har der ikke været de store resurser.

Som sædv. er der meget lidt kontakt til medlemmerne i Kolding og Fredericia. Begge byer klarer sig fint og er så heldige at have god økonomi gennem bidrag fra kommuner mm. Inge Møller er ”kontaktperson” til Demensfællesskabet Lillebælt i Fredericia.

Vi havde et godt og velbesøgt foredrag med Mette Søndergaard.

Anne Stoklund Larsen, Østbjerglund ved Jelling, afholder sansefortællinger, for demensramte. Hun havde modtaget en donation fra Velliv foreningen. Vi var repræsenteret. Sansefortællinger er et anbefalelsesværdigt og fint alternativ til eksisterende tilbud til demente. Desværre var der ikke den store interesse for arrangementerne.  

Der var desværre heller ikke den store interesse for den demensvenlige høstgudstjeneste, der blev afholdt i Nørremarkskirken i Vejle. Det var en enkelt og hyggelig dag med kendte salmer og lidt fortælling om høsten. Efterfølgende kaffe, kage og fællessang i Kirkehuset.

GS har deltaget i møder hos DGI, der gerne vil tilbyde fodbold til demensramte.

Ideforum, der er uddelt foldere.

Lis C. og GS har undervist på SOSU-skolen. GS har fortalt om demens på plejecentre, klubber, foreninger og hos Ældresagen.

GS har de seneste 1½ år deltaget i projektgruppen ”Demensvenlige sygehuse i Region Syddanmark”. Der er bl.a. ansat demenskonsulenter på geriatriske sengeafsnit samt opmærksomhed på indretning, farver mm på det nye OUH.

GS har fulgt møderne i Psykiatrisk Dialogforum, Bruger-pårørende råd og Sundhedsbrugerråd også i Region Syddanmark.

Modtog december måned donation kr. 5.000 fra Søsterlogen Schuyler Colfax i Fredericia. Beløbet blev overdraget demensafsnittet på plejehjemmet Søster Elkær, som blev meget glade for donationen.

I Trekantområdet er der lige nu 407 betalende medlemmer, hvilket er 10 medlemmer mere end sidste år. Beretning godtaget.

 1. Lokalforeningens kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse

Trine P. fremlagde det af Redmark reviderede og godkendte regnskab for Trekantområdet. Ingen kommentarer. Regnskab godkendt.

 1. Behandling af fremsatte forslag

Ingen forslag fremsat.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Grethe Skovlund

Jens Ole Villumsen

Trine (Else Katrine) Pedersen

Kirsten Ishøj bad om ordet og fremførte, at der i den forudgående periode ikke var dukket interesserede emner op til de ledige bestyrelsesposter, hvorfor hun havde arbejdet på at stille ”et hold”.

I mellemtiden blev der omdelt ark med præsentation af kandidater der opstillede samlet til Bestyrelsen i Trekantområdet samt Forretningsudvalget i Torsdagscafeen. Det blev samtidig oplyst, at Lis Carlsen og Niels Folden stillede deres kandidatur til rådighed. De fremmødte havde ingen kommentarer, og

den nye bestyrelse ser herefter således ud:

Jørgen Nederby, Vejle (in absentia, da han er ramt af influenza), Kirsten Ishøj, Vejle, Lisbeth Hansen, Vejle, Anni Bak, Vejle, suppleant: Lena Pedersen, Vejle samt ikke på valg: Inge Møller, Fredericia.

 1. Valg af suppleanter, på valg er:

Kirsten Suhr

Iht. Ovenstående udgår dette punkt.

 1. Eventuelt

Der er ikke fremkommet forslag.

 

HEREFTER afholdes årsmøde i Torsdagscafeen med følgende dagsorden:

 1. Formandens beretning om Cafeens virke i det forløbne år

Vi har haft gode og interessante aktiviteter i Cafeen, bl.a. gospel og fællessang, pilgrimstur til Japan, oplevelser og billeder fra Grønland, besøg og rundvisning på det gamle rådhus, en dejlig forårsfest og forårssæsonen sluttede med udflugt til Grene Sande.

Efter sommeren ”Fra Kruså til Skagen med barnevogn”, erindringscafé, Cafeens fødselsdag med boller, lagkage og musik. ”Ud af Huset” fest på Vejle Center Hotel med lækker mad, god musik af Carsten Bo, både under middag og til en sving om. Juleafslutning med gløgg og æbleskiver.

Ferien til Fyn var arrangeret af Lisbeth Hansen og Kirsten Ishøj med 36 deltagere. Netværkscafé for kvinder, der har dement ægtefælle, på lige torsdage.

Der er i løbet af året kommet nye brugere, hvoraf nogle desværre har valgt ikke at fortsætte. Det kræver en indsats at få nye integreret, især hvis de er enlige. Der er mange gode tilbud andre steder, ligesom kommunen har fine tilbud til demente og pårørende.

Vi har i bestyrelsen bemærket, at nogle medlemmer, der ikke kommer i cafeen, melder sig til at deltage i ferie, udflugter og fester. Disse aktiviteter er tunge poster rent økonomisk, men forholdsvis billige at deltage i. Som følge heraf, har vi i programmet for 2023 gjort opmærksom på, at ferie, fester og udflugter er for brugere af cafeen.

Det kan kun lade sig gøre at holde prisen på et rimeligt niveau, fordi vi får donationer og tilskud.

Vi har søgt §18, og Vejle Kommune har tildelt os 20.000 kr. til udbetaling i 2023.  Donationer og tilskud gør, at vi har en god økonomi.

GS Tak til bestyrelsen for det forløbne års samarbejde, om end det har været noget turbulent. Der er opbrud alle steder, og det er der også her. Beretning godtaget.

 1. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

Inge M. fremlagde det reviderede og godkendte regnskab med bemærkning fra revisor. Økonomien er sund. Hvis man under sig over, at der ikke forekommer omkostninger til kørsel, skyldes det, at bestyrelsen ikke får betalt kørsel, og at kørsel i forbindelse med udflugter og ferie regnes under Café udgifter. Ingen kommentarer. Regnskab godkendt.

 1. og d. Valg af forretningsudvalg og aktivitetsudvalg

Er øjensynligt behandlet under Trekantområdets pkt. e., men dirigenten JKF rettede for en sikkerheds skyld henvendelse til de to siddende medlemmer Irma og Yrsa, for at høre, om de ville blive siddende i udvalget. Irma takkede nej, da hun lige nu både kæmper med eget helbred og også samtidig med den udvikling, der er i hendes mands demens. Yrsa og Johan har begge haft nogle svære måneder, så hun havde ønsket en pause.   

 1. Valg af revisor:

Elsebeth Pedersen ønsker ikke genvalg.

KI foreslog Jørgen Madsen, (in absentia). Jørgen har gennem en periode deltaget i gruppen for mænd ramt af demens. Jørgen M. blev valgt.

I tilslutning til valget af JM fortalte KI om netværket (ikke at forveksle med Torsdagscafeen), som var blevet til efter ønske fra nogle kvindelige pårørende. Der deltager 10-15 kvinder, som selv sørger for borddækning og under kaffen, får vendt og delt stort og småt fra hverdagen. Samtidig har ægtefæller, der ikke ønsker at være derhjemme, mulighed for at deltage i en mandegruppe. KI nævnte, at der var flere lokaler på Gulkrog, så man var åben overfor etablering af yderligere grupper på torsdage i lige uger. KI og Lisbeth Hansen vil gerne høre nærmere om ideer.

Torsdage i ulige uger er stadig udelukkende forbeholdt Torsdagscafeen, som er den bærende kraft.

KI oplyste, at der ville blive afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, lige så snart Jørgen Nederby var rask. Resultatet ville blive oplyst på førstkommende arrangement i Torsdagscafeen.   

Dirigenten spurgte, om der var yderligere kommentarer, men da dette ikke var tilfældet, blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet.

 

 

Senest opdateret d. 25. marts 2023
Støt os
Hjernesunde foredrag
Tilmeld dig online foredrag om hjernen

Landets førende eksperter giver et indblik i, hvad der sker i hjernen når vi bliver ældre.

Unge
For unge med en forælder med demenssygdom

På vores ungesite kan du læse om at være ung pårørende.

Marte Meo
Marte Meo-film med inspiration til en tryg hverdag

Få inspiration og viden i 25 små Marte Meo-film, som kan styrke nærværet og omsorgen

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Det frivillige fællesskab er en win-win-situation: “Vi skaber resultater i fællesskab”
16. maj 2023
Det frivillige fællesskab er en win-win-situation: “Vi skaber resultater i fællesskab”
Frivilligkoordinator vil skabe ligeværdige situation for frivillige.
Silas Holst er Årets Demensven
13. maj 2023
Silas Holst er Årets Demensven
Den kendte skuespiller og danser modtager Alzheimerforeningens pris.
Nyt samarbejde bringer elever i nærkontakt med demens
9. maj 2023
Nyt samarbejde bringer elever i nærkontakt med demens
Et nystartet samarbejde mellem SOSU H og Alzheimerforeningen skal engagere SOSU-elever.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Lørdag d. 01. april
Kl. 09:00
Demensvenlig Kulturfestival 2023 - Danmarks Jernbanemuseum: Roligt besøg (1. april-30. juni)
5000 Odense C
Få inspiration til en rolig tur på Danmarks Jernbanemuseum med vores lilla rute. På ruten har vi fremhævet nogle af museets interessante og vigtige genstande og historier fra den danske jernbanehistorie. Ruten er særligt velegnet til mennesker med demens, men alle interesserede er velkomne til at gå turen.
Lørdag d. 03. juni
Kl. 10:00
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning for pårørende
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Forstå Demens - Bogen der gør dig klog på demens
Forstå Demens - Bogen der gør dig klog på demens
Køb og støt
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
Køb og støt
Ida demensdukke
Ida demensdukke
Køb og støt
Katten Billy - demenskat
Katten Billy - demenskat
Køb og støt
Handyman - Demensvenlige magnetiske puslespil
Handyman - Demensvenlige magnetiske puslespil
Køb og støt
Mulepose med små Demensven hjerter
Mulepose med små Demensven hjerter
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Køb og støt
Solsikkesnor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikkesnor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Køb og støt
Idas morfar har en sygdom
Idas morfar har en sygdom
Køb og støt