Menu

Foreningens vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Alzheimerforeningen er oprettet den 9. april 1991 og er en forening til bekæmpelse af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Foreningens hjemsted er den til enhver tid gældende adresse for foreningens sekretariat.


§ 2. Formål

Foreningens formål er at virke for bekæmpelse og behandling af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme samt for bedring af vilkårene for personer med demens og deres pårørende.

Disse formål søges opnået ved at:

 1. øge offentlighedens kendskab til demenssygdomme - herunder Alzheimers sygdom,
 2. oplyse og rådgive om de nævnte sygdomme og dermed skabe forståelse for dementes og pårørendes situation,
 3. arbejde for at forbedre støtte og omsorg for demente og deres pårørende og fremme uddannelsen af personale, der skal støtte personer med demens,
 4. støtte forskning vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, og
 5. deltage i internationalt samarbejde.


§ 3. Medlemmer

Stk. 1.
Som medlemmer af foreningen kan optages såvel enkeltpersoner som institutioner, foreninger, kommuner, selskaber, firmaer og lignende.

Stk. 2.
Foreningen har oprettet et antal lokalforeninger og regionsforsamlinger, som afspejler den regionale og kommunale struktur i Danmark, jf. §§ 12 og 13.

Stk. 3.
Som medlem af foreningen bliver man automatisk medlem af lokalforeningen afgjort ud fra medlemmets bopæl, jf. § 12. Såfremt et medlem har særlig tilknytning til et bestemt område og dermed en anden lokalforening, end der hvor medlemmet har sin bopæl, kan medlemmet ved meddelelse til foreningens sekretariat vælge en anden lokalforening. Det er medlemmets registrerede tilknytning pr. 1. januar, der bestemmer, i hvilken lokalforening medlemmet er valgbar og har stemmeret. Man kan ikke være medlem af mere end én lokalforening.

Stk. 4.
Det enkelte medlem udøver sin indflydelse i foreningen gennem stemmeret i lokalforeningen, herunder ved valg af lokalforeningens formand, der jf. § 6 har sæde i repræsentantskabet. Alene fysiske personer er valgbare til og har stemmeret i foreningen. Såfremt medlemskabet er tegnet af en juridisk person kan denne udpege en repræsentant til at repræsentere sig i foreningen, og denne person har dermed de samme rettigheder og forpligtelser som en fysisk person.


§ 4. Kontingent

Medlemskontingentet fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde for det følgende regnskabsår.
 

§ 5. Foreningens organisation

Foreningens organisation består af:

 • repræsentantskab
 • bestyrelse
 • forretningsudvalg
 • faglige udvalg
 • regionsforsamlinger
 • lokalforeninger


§ 6. Repræsentantskabet

Stk. 1.
Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.
 
Stk. 2.
Repræsentantskabet består af et antal medlemmer, der vælges/udpeges på følgende måde:

 1. Formanden for foreningen.
 2. Formændene for de enkelte lokalforeninger.
 3. 4 repræsentanter, herunder formanden for forskningsudvalget, der alle udpeges for 4 år ad gangen af Forskningsrådet for sundhed og sygdom
 4. En repræsentant, der ikke samtidig er lokalformand, valgt i hver region.
 5. 6-12 personer med særligt engagement i demens, herunder personer med demens, pårørende til personer med demens, samt personer med fagligt kendskab til demens.

De under punkt 2 og 4 nævnte repræsentantskabsmedlemmer har sæde i repræsentantskabet, så længe de beklæder de omhandlede hverv. De under punkt 1 og 5 nævnte repræsentantskabsmedlemmer vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde, jf. § 7.

Stk. 3.
Repræsentantskabet afholder ordinært repræsentantskabsmøde en gang årligt inden udgangen af maj måned.

Stk. 4.
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan indkaldes af formanden, når der er behov herfor, foreningens revisor eller når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer skriftligt forlanger det og fremsender en motiveret dagsorden med angivelse af de emner, der ønskes behandlet, til foreningens sekretariat. Det påhviler foreningens sekretariat at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 4 uger efter, at førnævnte forlangende er modtaget i sekretariatet.

Stk. 5.
Indkaldelse til repræsentantskabsmøder sker med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved almindeligt brev til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem, dog således at varslet ved indkaldelse til ekstraordinære repræsentantskabsmøder er mindst 2 uger og højst 3 uger. Indkaldelsen skal i begge tilfælde være ledsaget af en dagsorden for mødet.

Stk. 6.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, herunder forslag om valg af nye medlemmer til repræsentantskabet, skal være foreningens sekretariat i hænde senest den 1. april i det pågældende år.


Stk. 7.
Stemmeafgivning sker – hvor vedtægterne ikke foreskriver andet – ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog benyttes, når mere end ét stemmeberettiget medlem forlanger det. Personvalg skal dog altid foregå ved skriftlig afstemning.
 

§ 7. Dagsorden for repræsentantskabsmøde

Stk. 1.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede årsrapport til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget til godkendelse.
 5. Fastlæggelse af medlemskontingent, jf. § 4.
 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jf. § 6, stk. 2, pkt. 5:
  Der vælges 3-6 personer fra gruppen af personer med fagligt kendskab til demens og 3-6 personer fra gruppen af andre med særligt engagement i demens, herunder personer med demens samt pårørende til personer med demens.
 7. Valg af formand for foreningen.
 8. Valg af 2 næstformænd for foreningen. Der vælges en næstformand fra hver af de i nr. 6 nævnte grupper. Den stedfortrædende næstformand vælges ved konstitueringen af bestyrelsen.
 9. Valg af kasserer for foreningen.
 10. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen, jf. § 8.
 11. Valg af revisor, jf. § 15.
 12. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne, jf. § 6, stk. 6
 13. Eventuelt.

Stk. 2.
Repræsentantskabsmedlemmerne, jf. § 6 stk. 2 nr. 5 vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

 
Stk. 3.
Den på det ordinære repræsentantskabsmøde valgte formand, respektive næstformænd er tillige formand, respektive næstformænd for såvel repræsentantskab, bestyrelse som forretningsudvalg.

Stk. 4.
Formanden vælges blandt Alzheimerforeningens medlemmer for en valgperiode på 1 år. Genvalg kan finde sted. Næstformænd, kasserer og bestyrelse vælges ud af repræsentantskabets medlemmer, og samtlige repræsentantskabsmedlemmer er valgbare og har stemmeret, herunder også de repræsentantskabsmedlemmer, som umiddelbart forinden er valgt på samme ordinære repræsentantskabsmøde under dagsordenens punkt 4. Næstformænd og kasserer vælges for en periode på 1 år. Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 5.
De under dagsordenens punkt 10 valgte medlemmer af bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Valget gennemføres således, at der sikres en rimelig repræsentation mellem medlemmer valgt under dagsordenens pkt. 6.

Stk. 6.
Foreningens arbejde er baseret på en frivillig indsats, og alle tillidshverv i foreningen herunder i lokalforeninger og regionsforsamlinger er ulønnede.
 

§ 8. Bestyrelse

Stk. 1.
Foreningens bestyrelse består af 16 medlemmer, der under ansvar over for repræsentantskabet varetager foreningens ledelse. Bestyrelsen afholder minimum 4 møder om året og i øvrigt efter behov. Bestyrelsen indkaldes af formanden.

Stk. 2.
Bestyrelsen består af foreningens formand, 2 næstformænd, kasserer, formanden for forskningsudvalget, samt yderligere en person udpeget af Forskningsrådet for sundhed og sygdom, 5 lokalforeningsformænd med 1 fra hver region, samt herudover 5 medlemmer valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde, jf. § 7, stk. 1, punkt 10.

Stk. 3.
Bestyrelsen udarbejder blandt andet budget og regnskab til repræsentantskabets godkendelse.

Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5.
Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens direktør, der er leder af sekretariatet og varetager den daglige drift. Bestyrelsen fastlægger tegningsretten for direktøren, jf. § 14


§ 9. Forretningsudvalg

Stk. 1.
Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg som varetager foreningens daglige forretninger. Bestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets kommissorium.

Stk. 2.
Forretningsudvalget sammensættes af foreningens formand,  af 2 næstformænd, kassereren og 1 yderligere medlem valgt blandt bestyrelsens medlemmer.


§ 10. Andre udvalg

Stk. 1.
Ved første møde efter det ordinære repræsentantskabsmøde nedsætter bestyrelsen et forskningsudvalg på mindst 5 medlemmer samt et retsudvalg og et internationalt udvalg på hver  2 - 4 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes kommissorium og forretningsorden. Forskningsudvalgets formand er udpeget af Forskningsrådet for sundhed og sygdom. Forskningsudvalget, hvor klinisk og basal forskning skal være repræsenteret, er ansvarlig for afgivelse af indstillinger til Alzheimer-Forskningsfonden om fondens uddeling af midler til fondens formål. Alzheimer-Forskningsfondens økonomi er uafhængig af Alzheimerforeningens økonomi.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan nedsætte øvrige ad hoc udvalg efter behov og fastsætter disse udvalgs kommissorium og forretningsorden.

 
§ 11. Beslutninger m.v.

Stk. 1.
Enhver forsamling i foreningen med de dertil hørende lokalforeninger, regionsforsamlinger mv. er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller stedfortrædende næstformand er til stede. Hvor intet andet fremgår af vedtægterne træffes alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 2. 
Såfremt et medlem af repræsentantskabet er forhindret i at deltage i et repræsentantskabsmøde, kan der stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan kun gives til et andet medlem af foreningen, og som tilhører den samme medlemskategori samt medlemskategorierne nævnt i vedtægternes § 6, stk. 2, pkt. 1, 2, 3, og 4. Der kan kun stemmes med 1 fuldmagt.

Stk. 3.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


§ 12. Lokalforeninger

Stk.1.
Til fremme af foreningens formål er der oprettet et antal lokalforeninger. Der kan højst oprettes en lokalforening i hver kommune. Såfremt en kommune består af mere end 100.000 indbyggere kan der oprettes yderligere lokalforeninger, således at der kan oprettes en lokalforening pr. 100.000 indbyggere i kommunen. Repræsentantskabet udarbejder en standardvedtægt, som anvendes af lokalforeningerne.

Stk. 2.
Lokalforeningen modtager tilskud fra foreningen efter regler, som fastsættes af bestyrelsen. Lokalforeningerne er forpligtede til efter afslutningen af kalenderåret at indsende et revideret og godkendt regnskab til bestyrelsen. Foreningen hæfter ikke for gæld stiftet af foreningen uden landsforeningens samtykke.

Stk. 3.
Oprettelse og nedlæggelse af lokalforeninger samt ændringer i disses navne eller geografiske område afgøres af repræsentantskabet efter indstilling fra den berørte lokalforening. Afgrænsningen skal sikre at alle kommuner er omfattet af en lokalforening.

Stk. 4.
De geografiske grænser mellem lokalforeningerne er anført i et bilag til vedtægterne.


§ 13 Regionsforsamlinger

Stk.1.
Indenfor hver af de 5 regioner, som er geografisk beskrevet og afgrænset i kommunalreformen, danner formændene for lokalforeningerne i den pågældende region en regionsforsamling, som består af formændene fra disse lokalforeninger. Regionsforsamlingen vælger en formand, som har til opgave at indkalde til møder, mv. og er ansvarlig for kontakten til de regionale myndigheder og foreningen i regionale spørgsmål.

Stk. 2.
Regionsforsamlingen udpeger for 2 år ad gangen regionens medlem til repræsentantskabet, jf. § 6 stk. 2 nr. 3 og for 1 år ad gangen regionens medlem til bestyrelsen, jf. § 8, stk. 2.

Stk. 3.
Forholdene vedrørende regionsforsamlingernes arbejde fremgår af standardvedtægter for lokalforeningerne.
 

§ 14. Tegningsret

Stk. 1
Foreningen forpligtes i retsforhold af
- den samlede bestyrelse,
- foreningens formand - eller i dennes forfald stedfortrædende
  næstformand - i forening med et medlem af forretningsudvalget
- foreningens formand - eller i dennes forfald stedfortrædende næstformand - i forening med foreningens direktør.
Jf. § 14, stk.2

Stk. 2.
Ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom eller lignende væsentlige økonomiske beslutninger tegnes foreningen af
- foreningens formand – eller i dennes forfald stedfortrædende
  næstformand – i forening med to medlemmer af forretningsud-
  valget
- foreningens formand – eller i dennes forfald stedfortrædende
  næstformand – i forening med et medlem af forretningsudvalget
  og direktøren.

Stk.3.
Forretningsudvalget kan med bestyrelsens godkendelse give fuldmagt til at forpligte foreningen i nærmere betegnet omfang


§ 15. Årsrapport

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af repræsentantskabet for 1 år ad gangen.
 

§ 16. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1.
Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning træffes af repræsentantskabet, idet det til vedtagelse af sådanne beslutninger kræves, at mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Er det pågældende repræsentantskabsmøde ikke beslutningsdygtigt som følge af manglende fremmøde, men har mindst 2/3 af de fremmødte stemt for forslaget, indkalder repræsentantskabet inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor samme forslag kan vedtages, uanset hvor mange repræsentantskabsmedlemmer, der er mødt, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 2.
Træffer repræsentantskabet beslutning om foreningens opløsning, skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme af foreningens formål eller dermed beslægtede formål.

Stk. 3.
Eventuelt likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal overdrages til en anden forening mv. eller religiøst samfund mv. som er hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS‐land og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 12. maj 2012

 

Bilag til Vedtægter for Alzheimerforeningen, jf. § 12, stk. 4
12. maj 2012

De geografiske grænser mellem lokalforeningerne er fastlagt således:

REGION SYDDANMARK

Sønderjylland:
Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa

Sydvest (Ribe):
Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen

Trekantområdet:
Fredericia, Kolding, Vejle

Fyn:
Assens, Nordfyns, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø


REGION MIDTJYLLAND

Midt-Vest (Ringkøbing):
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer

Østjylland:
Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Silkeborg, Syddjurs, Århus

Midtjylland:
Skive, Viborg


REGION NORDJYLLAND

Nordjylland:
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt,  Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild,  Thisted, Vesthimmerland, Ålborg

 

REGION SJÆLLAND

Nordsjælland:
Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm

Storstrøm:
Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Vordingborg

Vestsjælland:
Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø

Østsjælland:
Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Stevns

REGION HOVEDSTADEN

Københavns omegn:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Lyngby Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk

Frederiksberg

København

Bornholm

Senest opdateret d 23. januar
Støt os
7 gode råd
7 gode råd
Få 7 gode råd til hvordan du hjælper et menneske med demens
Få kontakt til en Demensven
Få kontakt til en Demensven
Få en Demensven, der kan støtte jer i livet med demens
Har du brug for en bisidder?
Har du brug for en bisidder?
Nyt bisidder-korps i Alzheimerforeningen
Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
To ildsjæle modtager demens-pris
21. september 2017
To ildsjæle modtager demens-pris
Den kendte professor, Bente Klarlund, modtager den ene af Alzheimer-forskningsfondens to priser, som hvert år uddeles til ildsjæle inden for forskning og klinisk arbejde, der har gjort en forskel på demensområdet. Den anden pris går til demenssygeplejerske Susanne Rishøj Olsen, der har skabt det succesfulde koncept Erindringsdans.
Prinsesse Benedikte sender hilsen til Alzheimerforeningens indsamlere
20. september 2017
Prinsesse Benedikte sender hilsen til Alzheimerforeningens indsamlere
Foreningens protektor beder befolkningen om at tage godt imod de tusindvis af frivillige, der samler ind til demens lørdag den 23. september.
Via ny app har Leon og Helle fået støtte
13. september 2017
Via ny app har Leon og Helle fået støtte
Via Alzheimerforeningens nye Demensven Match app har Leon og Helle Houlby fundet hjælp fra en dedikeret Demensven
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Tirsdag d. 29. august
Kl. 00:00
Undervisning for pårørende til et menneske med demens den 21. okt. - SIDSTE TILMELDINGSFRIST DEN 6. OKTOBER
Få råd, vejledning og redskaber til at kunne håndtere livets udfordringer med demenssygdommen
Lørdag d. 23. september
Kl. 12:00
Glemmer jeg?
I silkeborg opføres teaterspillet "Glemmer jeg?" på Huskedagen d. 23. september
Mandag d. 25. september
Kl. 10:00
Kend din by
Socialt samvær
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time
dør en dansker af en demenssygdom

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

Over
80.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Demensven Halskæde
Køb og støt
10 advarselstegn
Køb og støt
Demensven øreringe - sølv
Køb og støt
VED MOR GODT, JEG ER DEMENT?
Køb og støt
Da Aage forsvandt
Køb og støt
Djuva - Model Beat
Køb og støt